0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Krátká konzola

Program "Krátká konzola" používá následující pravidla v průběhu návrhu:

Návrhová hodnota napětí ve styčníku

Návrhová hodnota únosnosti betonu v tlaku je dána vzorcem:

kde je:

fcd

 • návrhová hodnota únosnosti betonu v tlaku

αcc

 • součinitel, kterým se zohledňují dlouhodobé účinky na pevnost v tlaku

fck

 • charakteristická hodnota únosnosti betonu v tlaku

γc

 • dílčí součinitel betonu

Návrhové napětí ve styčnících, ve kterých nejsou kotvena táhla (typ CCC), je stanoveno dle 6.5.4. (4) následujícím vztahem:

Návrhové napětí ve styčnících s tlakovými i tahovými silami s táhly kotvenými v jednom směru (typ CCT) je stanoveno dle 6.5.4. (4) následujícím vztahem:

Návrhové napětí ve styčnících s tlakovými i tahovými silami s táhly kotvenými ve více směrech (typ CTT) je stanoveno dle 6.5.4. (4) následujícím vztahem:

kde je:

σRd,max

 • návrhová hodnota maximálního napětí betonu ve styčníku

k1

 • součinitel pro styčníky typu CCC

k2

 • součinitel pro styčníky typu CCT

k3

 • součinitel pro styčníky typu CTT

ν'

 • součinitel

fcd

 • návrhová hodnota únosnosti betonu v tlaku

Součinitel ν' je stanoven dle 6.5.2 (2) vzorcem:

kde je:

fck

 • charakteristická hodnota únosnosti betonu v tlaku

Model náhradní příhradoviny

šířka (vodorovný průmět) tlačené oblasti ve styčníku je stanovena vzorcem:

kde je:

x1

 • šířka tlačené oblasti styčníku

FEd

 • návrhová hodnota svislé síly

b

 • šířka konzoly

σRd,max

 • návrhová hodnota maximálního napětí betonu ve styčníku

Rameno vnější síly je stanoveno vzorcem:

kde je:

a

 • rameno vnější síly

ac

 • excentricita svislé síly

x1

 • šířka tlačené oblasti styčníku

HEd

 • návrhová hodnota vodorovné síly

FEd

 • návrhová hodnota svislé síly

d'

 • rozdíl výšky konzoly a účinné výšky konzoly

Δh

 • výška úložné desky

Výška (svislý průmět) tlačené oblasti ve styčníku je dána vzorcem:

kde je:

a

 • rameno vnější síly

d

 • účinná výška průřezu

x1

 • šířka tlačené oblasti styčníku

Pro výpočet ramene vnitřních sil je použit vztah:

Tahová síla v hlavní výztuži je dána vztahem:

kde je:

FEd

 • návrhová hodnota svislé síly

a

 • rameno vnější síly

z

 • rameno vnitřních sil

HEd

 • návrhová hodnota vodorovné síly

d'

 • rozdíl výšky konzoly a účinné výšky konzoly

Síla v tlakové diagonále je určena vzorcem:

kde je:

Θ

 • sklon tlačené diagonály

FEd

 • návrhová hodnota svislé síly

Únosnost bez smykové výztuže

Smyková únosnost průřezu bez smykové výztuže je posuzována dle ČSN EN 1992-1-1 6.2.2 (1).

Návrh a posouzení výztuže

Návrhová hodnota meze kluzu oceli je dána vzorcem:

kde je:

fyd

 • návrhová hodnota meze kluzu betonářské oceli

fck

 • charakteristická hodnota meze kluzu betonářské oceli

γs

 • dílčí součinitel betonářské oceli

Požadovaná plocha hlavní výztuže je stanovena následovně:

Příčná tahová síla potřebná pro výpočet svislé a vodorovné výztuže konzoly je určena dle ČSN EN 1992-1-1 6.5.3 (3).

Vodorovná a svislá složka tahové síly jsou spočítány vztahy

kde je:

Tvert

 • svislá složka tahové síly

Thorz

 • vodorovná složka tahové síly

T

 • příčná tahová síla v tlačené diagonále

θ

 • sklon tlačené diagonály

Vodorovná a svislá složka tahové síly jsou zvětšeny o 20% s ohledem na rozdílný směr výztuže a příčné tahové síly.

U dlouhých konzol je stanovena minimální smyková výztuže dle kapitoly 6.2 normy ČSN EN 1992-1-1

kde je:

Asv,req

 • požadovaná plocha smykové výztuže

β

 • součinitel

FEd

 • síla v tlakové diagonále

fyd

 • návrhová hodnota meze kluzu betonářské oceli

Tato výztuž by měla být umístěna ve středních třech čtvrtinách vzdálenosti mezi sloupem a úložnou deskou.

Minimální svislá a vodorovná výztuž jsou stanoveny dle vztahů

Napětí pod styčnou deskou

Napětí pod styčnou deskou je ověřováno v souladu s kapitolou 6.7 normy EN 1992-1-1:

kde je:

Ac0

 • zatížená plocha

Ac1

 • největší návrhová roznášecí plocha podobného tvaru jako Ac0

Velikost plochy Ac1 je získána dle 6.7(3) použitím maximálního roznášecího úhlu 26,56° při splnění podmínky, že návrhová roznášecí plocha nesmí opustit vnější obrys konzoly.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.