0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nová položka protokolu

Toto okno slouží k zadávání a úpravám jednotlivých položek protokolu. V horní části si lze vybrat "Typ zatížení" ("Stálé"/"Proměnné"/"Předpětí"/"Mimořádné"), který určuje hodnotu součinitele γ a zároveň slouží k základnímu třídění položek v protokolu. Podrobnější rozdělení lze provést pomocí položky "Základní typ". Tato položka slouží pouze ke zpřehlednění protokolu, neovlivňuje výslednou hodnotu zatížení. Výsledný protokol lze třídit případně též vytvářet i různé přehledy (součty) zatížení dle druhu, typu či délky trvání zatížení. Tyto možnosti se volí v okně "Nastavení sekcí protokolu".

Jednotlivé položky protokolu mohou být zadány následujícími způsoby:

Zadávat zatížení

  • Umožňuje zadat charakteristickou hodnotu zatížení ručně.

Zadávat z katalogu materiálů

  • Charakteristická hodnota zatížení je získána z katalogu materiálů. Tento katalog je pro stálá zatížení tvořen databází různých stavebních materiálů, které mají předdefinované objemové respektive plošné tíhy. Databázi katalogu lze libovolně doplnit vlastními položkami. Po výběru položky z katalogu je možné získanou charakteristickou hodnotu zatížení libovolně měnit. Pro proměnná zatížení katalog obsahuje zatížení uvedená v normě EN 1991-1.

Zadávat z katalogu průřezů

  • Charakteristická hodnota zatížení je získána z katalogu průřezů. Katalog obsahuje nejčastěji používané ocelové, dřevěné, betonové a zděné profily včetně databáze válcovaných ocelových profilů. Po výběru položky z katalogu je možné získanou charakteristickou hodnotu zatížení libovolně měnit. Pokud je položka vkládána do protokolu typu "Plošné", je nutné zadat roznášecí šířku, která převede liniové zatížení průřezu na plošné zatížení. Obdobně pro protokol typu "Bodové" je třeba zadat zatěžovací šířku (délku prutového prvku), která zajistí přepočet zatížení na osamělou sílu.

U každé položky lze zadat či změnit název a součinitel zatížení γ. Tento součinitel slouží ke stanovení návrhové hodnoty zatížení z charakteristické. Programem jsou automaticky nabízeny součinitele dle tabulky A1.2(B) normy EN 1990 (Soubor B).

Okno "Editace položky zatížení"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.