0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Pilíř

Úloha "Pilíř" slouží k posouzení zděného pilíře na libovolný počet kombinací vnitřních sil. Práce s jednotlivými úlohami (vkládání, manipulace) je popsána v části "Ovládací stromeček".

Úloha typu "Pilíř"

Dialogové okno obsahuje následující části:

Průřez, Materiál

Tato část slouží k zadání tvaru a materiálu průřezu. Charakteristiky se zadávají postupným spouštěním dialogových oken za pomoci jednotlivých tlačítek:

Průřez

Zdivo

  • Zadání materiálových charakteristik použitých ve výpočtu v okně "Zdivo"

Schéma průřezu v této části je aktivní, po kliknutí na schéma se spustí dialogové okno pro úpravu průřezu.

Vzpěr

Pokud je na základní obrazovce programu vypnuto nastavení "Imperfekce a vzpěr řešeny samostatně ve směru os", umožňuje tato část zadat parametry výpočtu vzpěru. Na výběr jsou dvě metody řešení imperfekcí a vzpěru:

Imperfekce a vzpěr řešeny ve směru ohybu

  • Posouzení vzpěru a započítání imperfekce je prováděno ve směru ohybu. Směr ohybu je definován vektorovým součtem ohybových momentů ve směru y a z. Tento výpočet v některých případech může poskytovat nestandardní výsledky.

Imperfekce a vzpěr řešeny samostatně ve směru os

  • Posouzení vzpěru a započítání imperfekce je prováděno samostatně pro jednotlivé složky zatížení ve směrech y a z. Toto je doporučený postup výpočtu.

Dále se v této části zadává délka prvku, která se používá pro výpočet vzpěrných délek. Vzpěrná délka pilíře v daném směru je spočítána z této délky na základě způsobu podepření zadaného v okně "Určení vzpěrných délek", které se spouští tlačítkem "".

Zatěžovací případy

Tato část umožňuje zadat jednotlivé zatěžovací případy (kombinace vnitřních sil a momentů), které jsou pro daný řez posuzovány. Zatěžovací případy se zadávají v tabulce pomocí standardních tlačítek "Přidat", "Upravit" a "Odstranit". Tabulka zobrazuje veškeré potřebné informace o zatěžovacích případech (především velikosti vnitřních sil a celkové využití průřezu pro daný zatěžovací případ. Zadávání vnitřních sil probíhá v dialogovém okně "Editace zatěžovacího případu".

Zatěžovací případy je možné do tabulky vložit též importem textového respektive *.csv souboru. Toto řešení je vhodné v případech, kdy je nutné zadat větší počet případů, které vznikly například výpočtem v jiném statickém programu. Nastavení importu a výběr vstupního souboru se provádí v okně "Import zatížení", které se spouští tlačítkem "Import".

Výsledky

Tato část zobrazuje základní výsledky posouzení všech zadaných zatěžovacích případů. Pro mezní stav únosnosti je vypsána tabulka s jednotlivými zatěžovacími případy. Pro každý zatěžovací případ je zobrazen přehled zadaných zatížení (indexy začínající E) a spočtených únosností (indexy začínají R). Pokud některá hodnota zatížení (resp. kombinace zatížení) překračuje únosnost řezu, je daná hodnota zatížení zvýrazněna červenou barvou. Poslední sloupec ukazuje celkové posouzení daného zatěžovacího  případu (vyhovuje/nevyhovuje).

Podrobné výsledky pro aktivní zatěžovací případ lze zobrazit pomocí tlačítka "Podrobně" v tabulce zatěžovacích případů. Výsledky se zobrazí v samostatném okně, toto okno umožňuje uložení textu do schránky pomocí Ctrl+C a vložení do jiného dokumentu.

Postupy použité při posouzení jsou popsány v teoretické části nápovědy v kapitole "Mezní stav únosnosti".

Část "Výsledky výpočtu" v posouzení pilíře

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.