0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Metody posouzení požární odolnosti

Norma ČSN EN 1995-1-2 nabízí pro posouzení požární odolnosti dřevěných průřezů dvě výpočtové metody. Metodu redukovaného průřezu a metodu redukovaných vlastností. Obecně lze říci, že metoda redukovaného průřezu dává poněkud konzervativnější výsledky. Norma EN 1995-1-2 i česká národní příloha doporučují používat metodu redukovaného průřezu.

Metoda redukovaného průřezu

Metoda redukovaného průřezu posuzuje tzv. účinný průřez. Ten je stanoven tak, že zbytkový průřez je ještě zmenšen o povrchovou vrstvu tloušťky k0d0, kde k0 je součinitel, který lineárně narůstá od hodnoty 0 v čase 0 do hodnoty 1 v čase 20 minut, případně v čase tch, je-li tch> 20 minut. Délka d0 je konstantní a má hodnotu 7 mm. Pro stanovení návrhových hodnot materiálových vlastností se pak používá hodnota součinitele kmod,fi rovna 1,0.

Metoda redukovaných vlastností

Při použití metody redukovaných vlastností se posuzuje přímo zbytkový průřez, zavádí se však redukce pevnosti materiálu prostřednictvím součinitele kmod,fi. Součinitel kmod,fi se vypočítává různě pro různé druhy pevností a závisí na poměru obvodu a průřezové plochy zbytkového průřezu. Platí vztahy pro pevnost v ohybu:

pro pevnost v tlaku:

pro pevnost v tahu a modul pružnosti:

kde je:

p

  • obvod

Ar

  • plocha zbytkového průřezu

Uvedené hodnoty kmod,fi platí v čase t> 20 minut. Pro čas 0-20 minut narůstá hodnota kmod,fi lineárně od nuly do uvedené hodnoty.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.