0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vyztužení - obecný průřez

Toto dialogové okno slouží k libovolnému zadávání výztuže do průřezu. Výztuž lze zadávat třemi základními způsoby: pro automatizované vkládání lze využít tlačítko "Generuj" v levém dolním rohu dialogového okna, které ovšem zruší doposud vytvořenou výztuž. Při ručním vkládání vložek lze využít číselné (pomocí souřadnic) nebo grafické (kurzorem myši) zadávání. Výztuž lze též naimportovat z formátu *.dxf.

Automatizované zadávání

Automatizované zadávání se spouští tlačítkem "Generuj" v levém dolním rohu dialogového okna. Tímto tlačítkem se spustí okno "Vyztužení". Při návratu z tohoto okna je veškerá doposud zadaná výztuž smazána a nahrazena novou.

Číselné zadávání

Jednotlivé vložky lze zadávat a upravovat číselně pomocí tabulky "Obecná výztuž" v levé části okna. Zadávání probíhá v samostatném okně "Editace výztuže", které lze spustit tlačítkem "Přidat" pod tabulkou. Úpravy a mazání existující výztuže lze provádět tlačítky "Upravit" a "Odstranit".

Grafické zadávání

Graficky lze body přidávat na pracovní ploše v pravé části dialogového okna. Režim práce na ploše se vybírá v nástrojové liště "Úpravy". Pokud je v liště aktivní režim "Přidat", je možné kurzorem přímo vkládat nové výztužné vložky na pracovní plochu. Pod obrázkem se zobrazují souřadnice kurzoru myši v milimetrech. Profil vložky se nastavuje v zadávacím poli vpravo od nástrojové lišty "Úpravy". Při aktivním režimu "Upravit" se po kliknutí kurzorem myši na výztuž otevře dialogové okno "Editace výztuže", kde lze změnit jeho souřadnice. Režim "Odstranit" v nástrojové liště umožňuje mazání výztuže. Při práci lze využít funkce z nástrojových lišt "Výběry" a "Měřítko a posun".

Import výztuže

Poloha a velikost vložek výztuže může být též zadána importem *.dxf souboru za pomoci tlačítka "Importuj" v levém dolním rohu okna. Program jako výztuž rozpozná jakoukoliv kružnici ve vybraném výkresu, nesmí však mít průměr větší než 50mm. Při tvorbě vstupního dokumentu je třeba brát v úvahu počátek souřadného systému, který je zobrazen na pracovní ploše tohoto okna. Při importu souboru *.dxf se zobrazí speciální dialogové okno, kde lze vybrat importované hladiny a případně též změnit jednotky, v kterých byl výkres vytvořen.

Krytí

V části "Krytí" lze nastavit hodnotu krytí podélné výztuže. Na výběr jsou tři možnosti zadání:

Minimální krytí

  • tato možnost převezme hodnotu minimálního krytí z dialogového okna "Krytí výztuže". Údaje v tomto okně lze změnit tlačítkem "Minimální krytí"

Minimální krytí a třmínky

  • tato možnost převezme hodnotu minimálního krytí z dialogového okna "Krytí výztuže" a připočte k ní průměr obvodových třmínků z dialogového okna "Smyková výztuž". Údaje v tomto okně "Krytí výztuže" lze změnit tlačítkem "Minimální krytí"

Vlastní krytí

  • umožňuje zadat vlastní hodnotu krytí bez ohledu na požadavky normy

Tlačítko "Kontrola krytí" provede kontrolu, zda zadaná výztuž splňuje podmínky minimálního krytí. Pokud některé vložky minimální krytí nesplňují, program je může automaticky odmazat.

Informace o vyztužení

Tento rám zobrazuje kontroly konstrukčních zásad pro ohybovou výztuž. Podrobnosti o jednotlivých kontrolách jsou zmíněné v teoretické části nápovědy v kapitole "Konstrukční zásady". V dolní části dialogového okna se zobrazuje hodnota "Využití průřezu ohybem", která představuje aktuální využití vyztuženého průřezu na ohyb. Využití se aktualizuje při jakékoliv úpravě výztužných vložek.

Ovládací prvky pro práci s výztuží

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.