0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Betonový výsek

Program "Betonový výsek" slouží k posouzení železobetonových nosníkových prvků dle EN 1992-1-1 a EN 1992-2.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní programu se skládá z hlavního menu s nástrojovými lištami v horní části okna, ovládacího stromečku v levé části a pravé části okna, která je určena pro zadávání vstupů a prohlížení výsledků. Hlavní menu obsahuje všechny nástroje, které lze využít při práci s programem. Ovládací stromeček slouží ke správě jednotlivých úloh v projektu a též k navigaci mezi jednotlivými částmi zadávání. Práce se stromečkem je popsána v samostatné kapitole "Ovládací stromeček". Alternativou k ovládacímu stromečku je část "Data" hlavního menu. Tvorba výstupní dokumentace probíhá v okně "Tisk a export dokumentu", které je přístupné z ovládací lišty "Soubory" nebo z části "Soubor" hlavního menu.

Jednotlivé úlohy ("Dílce") se zadávají pomocí tlačítka "Přidat dílec" v záhlaví ovládacího stromečku.

Úvodní obrazovka

Základní obrazovka umožňuje nastavit informace o projektu a zvolit návrhovou normu.

Rám "Obecné údaje o projektu" zobrazuje údaje z dialogového okna "Obecné údaje o projektu", které je možno využít při sestavování záhlaví čí zápatí výstupní dokumentace. Tyto údaje lze změnit pomocí tlačítka "Upravit".

Část "Norma" obsahuje návrhovou normu včetně národní přílohy. Změnu normy lze provést v okně "Volba normy", které se spouští tlačítkem "Upravit".

Část "Nastavení výpočtu" obsahuje různá nastavení, kterými lze ovlivnit chování programu:

Kontrolovat vzdálenost vložek

Posouzení konstrukčních zásad pouze informativně

  • Konstrukční zásady (stupeň vyztužení, vzdálenost vložek apod.) jsou průběžně kontrolovány, ale nemají vliv na konečný posudek "vyhovuje/nevyhovuje". Konstrukční prvek tedy vyhovuje i v případech, kdy nejsou splněny některé konstrukční zásady.

Šířku trhlin počítat až po dosažení tah. pevnosti betonu

  • Šířka trhlin je počítána až po dosažení mezní hodnoty fctm (pevnost betonu v tahu). Nejsou tedy uvažovány trhliny, které se v konstrukci mohou vyskytnout ještě před dosažením této meze například z technologických důvodů.

Zaškrtávací políčko "Počítat průběžně" zapne průběžný dopočet výsledků při jakékoliv změně vstupních údajů (například při změně výztuže). Toto chování může výrazně zpomalovat práci u konstrukcí s větším počtem kombinací. V opačném případě je posouzení jednotlivých částí prováděno až při přechodu do dané části v ovládacím stromečku.

Základní obrazovka programu Betonový výsek

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.