0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Členěné pruty

Únosnost členěných prutů jsou ve směru osy z je získána součtem únosností dříků. Při vybočení ve směru osy y se ověřuje v souladu s C.1.2(2)

kde

kde je:

Atot

  • celková plocha průřezu

kc

  • součinitel vzpěrnosti, pro výpočet je použit účinný štíhlostní poměr λef získaný následujícími postupy

Členěné tlačené pruty s vložkami nebo rámovými spojkami

Celková plocha prutu je stanovena vzorcem dle C.3.1(3):

Moment setrvačnosti je dán vztahem dle C.3.1(3):

Při posouzení vybočení ve směru osy z je únosnost uvažována jako součet únosností jednotlivých prvků. Při posouzení vybočení ve směru y je účinný štíhlostní poměr získán dle C.3.2(2):

kde je:

λ

  • štíhlostní poměr pro celistvý tlačený prut se stejnou délkou a plochou a shodným momentem setrvačnosti

λ1

  • štíhlostní poměr dříků, minimální hodnota je 30

n

  • počet dříků

η

  • součinitel dle tabulky C.1 normy EN 1995-1-1

štíhlostní poměr λ je získán vzorcem

štíhlostní poměr dříků λ1 je spočítán

Posouvající síly v rámových spojkách a vložkách se počítají vzorcem

Členěné tlačené pruty s příhradovými spojkami

Účinný štíhlostní poměr je pro pruty s příhradovými spojkami stanoven dle C.4.2(2) vzorcem

kde je:

λtot

  • štíhlostní poměr pro celistvý tlačený prut se stejnou délkou a plochou a shodným momentem setrvačnosti

μ

  • součinitel stanovený dle následujících vztahů

Pro lepenou V-příhradovinu je součinitel μ stanoven následujícím vztahem (vzorec C.16 v EN 1995-1-1)

kde je:

e

  • exentricita spojů

Af

  • ploha pásu

If

  • moment setrvačnosti pásu

l

  • rozpětí

h

  • vzdálenost pásů

Pro lepenou N-příhradovinu je součinitel μ stanoven následujícím vztahem (vzorec C.17 v EN 1995-1-1)

Pro hřebíkovanou V-příhradovinu je součinitel μ stanoven následujícím vztahem (vzorec C.18 v EN 1995-1-1)

kde je:

n

  • počet hřebíků v diagonále. Jestliže se diagonála skládá ze dvou nebo více kusů, n je celkový počet hřebíků (nikoliv počet hřebíků ve střižné ploše)

Emean

  • modul pružnosti (průměrná hodnota)

Ku

  • modul prokluzu jednoho hřebíku pro MSÚ

kde je:

n

  • počet hřebíků v diagonále. Jestliže se diagonála skládá ze dvou nebo více kusů, n je celkový počet hřebíků (nikoliv počet hřebíků ve střižné ploše)

Emean

  • modul pružnosti (průměrná hodnota)

Ku

  • modul prokluzu jednoho hřebíku pro MSÚ

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.