0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vzpěr

Vliv účinků druhého řádu při normálovém namáhání je zohledněn v souladu s kapitolou 5.8 normy EN 1992-1-1. K dispozici jsou následující metody výpočtu:

 • Metoda založená na jmenovité tuhosti
 • Metoda založená na jmenovité křivosti
 • Zjednodušená metoda dle 12.6.5.2 (pouze pro prostý beton)

Štíhlostní kritérium

Podrobný výpočet vzpěru je prováděn, pokud je v daném směru překročena limitní štíhlost λlim. Limitní štíhlost je stanovena dle vztahu 5.13N:

kde je:

λlim

 • limitní štíhlost

A, B, C

 • součinitele

n

 • poměrná normálová síla

Součinitel A je dán vztahem:

kde je:

φef

 • účinný součinitel dotvarování

Součinitel B je dán vztahem:

kde je:

ω

 • mechanický stupeň vyztužení

Mechanický stupeň vyztužení ω je získán vztahem:

kde je:

As

 • celková plocha podélné vyztuže

fyd

 • návrhová mez kluzu výztuže

Ac

 • celková plocha průřezu

fcd

 • návrhová pevnost betonu v tlaku

Součinitel C je dán vztahem:

kde je:

rm

 • poměr momentů

Poměr momentů rm je dán vztahem:

kde je:

M01, M02

 • koncové momenty prvního řádu

Poměrná normálová síla n je dána vzorcem:

kde je:

NEd

 • Návrhová hodnota normálové síly

Ac

 • celková plocha průřezu

fcd

 • návrhová pevnost betonu v tlaku

Metoda založená na jmenovité tuhosti

Tato metoda je založena na kapitole 5.8.7. Jmenovitá tuhost prvku je dána vzorcem 5.21:

kde je:

Kc

 • součinitel zohledňující účinky trhlin, dotvarování betonu apod.

Ecd

 • návrhová hodnota modulu pružnosti betonu

Ic

 • moment setrvačnosti betonového průřezu

Ks

 • součinitel, kterým se zohledňuje příspěvek betonářské výztuže

Es

 • návrhová hodnota modulu pružnosti oceli

Is

 • moment setrvačnosti výztuže vztažený k těžišti betonového průřezu

Součinitel Kc je dán vztahem 5.22:

kde je:

k1

 • součinitel zohledňující pevnostní třídu betonu

k2

 • součinitel závislý na normálové síle a štíhlosti

φef

 • účinný součinitel dotvarování

Součinitel k1 je stanoven dle vztahu 5.23:

kde je:

fck

 • charakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku

Součinitel k2 je stanoven dle vztahu 5.24:

kde je:

n

 • poměrná normálová síla

λ

 • štíhlost

Vzpěrné břemeno stanovené na základě jmenovité tuhosti je určeno vztahem:

kde je:

NB

 • vzpěrné břemeno

EI

 • jmenovitá tuhost

l0

 • účinná délka pro výpočet vzpěrné únosnosti

Celkový návrhový moment zohledňující účinky druhého řádu je dán vztahem 5.28:

kde je:

M0Ed

 • moment prvního řádu

β

 • součinitel závislý na poměru momentů prvního a druhého řádu

NB

 • vzpěrné břemeno

NEd

 • návrhová hodnota normálové síly

Součinitel β je dán vztahem 5.29:

kde je:

c0

 • součinitel závislý na průběhu momentu prvního řádu

Hodnota součinitele c0 je zadávána v programu. Hodnoty doporučené dle odstavce 5.8.7.3(3):

Součinitel c0

Průběh momentu prvního řádu

8.0

konstantní

9.6

parabolický

12

symetrický trojúhelníkový

Metoda založená na jmenovité křivosti

Tato metoda používá postupy uvedené v kapitole 5.8.8. Jmenovitá křivost je dána vztahem 5.34:

kde je:

1/r

 • křivost

Kr

 • opravný součinitel závisející na normálové síle

Kφ

 • součinitel zohledňující dotvarování

křivost 1/r0 je dána vztahem:

kde je:

ε0

 • poměrné přetvoření oceli při dosažení meze kluzu oceli

d

 • účinná výška průřezu

Poměrné přetvoření oceli při dosažení meze kluzu oceli ε0 je dáno vztahem

kde je:

fyd

 • návrhová hodnota meze kluzu oceli

Es

 • modul pružnosti oceli

Účinná výška průřezu je počítána v souladu se vztahem 5.35:

kde je:

h

 • výška průřezu

is

 • poloměr setrvačnosti celkové plochy výztuže

Součinitel Kr je určen vzorcem 5.36:

kde je:

n

 • poměrná normálová síla

nbal

 • hodnota poměrné normálové síly při maximální momentové únosnosti. V souladu s 5.8.8.3(3) je uvažována hodnota 0.4

poměrná normálová síla nu je dána vztahem:

kde je:

ω

 • mechanický stupeň vyztužení

Součinitel Kφ je dán vztahem 5.37:

kde je:

β

 • součinitel závislý na pevnostní třídě betonu a štíhlosti

φef

 • účinný součinitel dotvarování

Součinitel β je dán vztahem:

kde je:

fck

 • charakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku

λ

 • štíhlost

Jmenovitý moment druhého řádu M2 je stanoven dle 5.33:

kde je:

NEd

 • návrhová hodnota normálové síly

e2

 • průhyb prvku

Průhyb e2 je dán vzorcem

kde je:

1/r

 • křivost

l0

 • účinná délka prvku

c

 • součinitel závislý na rozdělení křivosti

Hodnota součinitele c je zadávána v programu. Hodnoty doporučené dle odstavce 5.8.8.2(4):

Součinitel c

Průběh křivosti

8.0

konstantní

10

sinusový

Celkový návrhový moment zohledňující účinky druhého řádu je dán vztahem 5.31:

kde je:

MEd

 • celkový návrhový moment zohledňující účinky druhého řádu

M0Ed

 • návrhový moment prvního řádu

M2

 • jmenovitý moment druhého řádu

Zjednodušená metoda dle 12.6.5.2

Pro konstrukční prvky z nevyztuženého nebo slabě vyztuženého betonu lze použít postup dle 12.6.5.2 normy EN 1992-1-1. Návrhová normálová síla na mezi únosnosti štíhlého konstrukčního prvku lze stanovit dle vztahu 12.10:

kde je:

b

 • šířka průřezu

hw

 • výška průřezu

fcd

 • návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku

Φ

 • součinitel zohledňující výstřednost

Součinitel Φ je počítán dle vztahu 12.11:

Výstřednost etot je stanovena dle vztahu

kde je:

e0

 • je výstřednost prvního řádu, včetně případných účinků stropní konstrukce (tj. možných momentů upnutí stropní desky, přenášených do stěny) a vodorovných sil

ei

 • přídavná výstřednost pokrývající účinky geometrických imperfekcí

l0

 • vzpěrná délka

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.