0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vzpěr

V první části dialogového okna lze nastavit, zda má být v jednotlivých směrech Y a Z (v programu "Beton 2D" pouze ve směru Y) počítáno s vlivem vzpěru, a případně změnit základní délku prvku Lx pro výpočet vybočení v aktuálním směru. V základním nastavení programu se uvažuje kloubové uložení dílce, vzpěrná délka je tedy rovna zadávané hodnotě. Jiný způsob uložení pro směry Y a Z lze zvolit v okně "Určení vzpěrných délek", které se spouští v příslušném řádku tlačítkem se symbolem kalkulačky.

Součinitel dotvarování

V této části se vypisuje velikost součinitele dotvarování. Jeho velikost lze ovlivnit v samostatném okně "Dotvarování", které se spouští tlačítkem se symbolem kalkulačky.

Metoda výpočtu založená na

Tento rám obsahuje volbu metody výpočtu vzpěru. Jsou dostupné následující metody:

Metoda založená na jmenovité tuhosti

  • Tato metoda je použitelná pro osamělé prvky i celé konstrukce. Je založena na jmenovitých tuhostech zohledňujících účinek trhlin, materiálových nelinearit a dotvarování. Pro každý směr namáhání je nutné zadat součinitel závisející na průběhu momentu prvního řádu c0 dle kapitoly 5.8.7.3(2). Doporučené hodnoty jsou popsány v kapitole "Vzpěr" teoretické části nápovědy.

Metoda založená na jmenovité křivosti

  • Metoda je určena především pro osamělé prvky namáhané konstantní normálovou silou. Jmenovitý moment druhého řádu je stanoven na základě průhybu, zjištěného za pomocí účinné délky a odhadnuté maximální křivosti. Vychází z kapitoly 5.8.8 normy. Pro každý směr namáhání je nutné zadat součinitel závisející na rozdělení křivostí c dle kapitoly 5.8.8.2(4). Doporučené hodnoty jsou popsány v kapitole "Vzpěr" teoretické části nápovědy. Není dostupná pro posudky prvků z prostého betonu. Tato metoda je článkem NA.2.34 v ČSN EN 1992-1-1/Z3 zvolena jako doporučená pro Českou republiku.

Zjednodušená metoda dle 12.6.5.2 normy

  • Pouze pro posudky prvků z prostého betonu. Zjednodušená metoda pro konstrukce z prostého či slabě vyztuženého betonu.

Průběh výpočtu je zobrazen ve spodní části okna v rámu "Výsledky výpočtu".

Dialogové okno "Vzpěr"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.