0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zdivo

Toto dialogové okno slouží k určení materiálových charakteristik zdiva. Tyto charakteristiky mohou být stanoveny pomocí katalogových údajů jednotlivých výrobců nebo je lze zadat zcela obecně dle požadavků projektanta. Výpočtové charakteristiky materiálů jsou stanoveny na základě těchto vstupních údajů:

Zdicí prvky

Katalog

 • Rozbalovací seznam hlavních výrobců zdicích prvků. Při výběru určitého výrobce program nabízí sortiment jeho výrobků s předem danými charakteristikami. Pokud je vybrána varianta "Obecný", lze zadávat zcela libovolné vlastnosti zdicích prvků.

Výrobek

 • Pokud je v "Katalogu" vybrán určitý výrobce zdicích prvků, zobrazuje se v tomto rozbalovacím seznamu odpovídající výrobní sortiment. Po výběru konkrétního výrobku se automaticky nastaví následující charakteristiky dle údajů výrobce.

Druh

 • Pokud je v "Katalogu" vybrán "Obecný" sortiment zdicích prvků, lze v tomto seznamu zadat druh zdících prvků. Tento druh pak ovlivňuje stanovení jednotlivých pevnostních charakteristik.

Skupina

 • Pokud je v "Katalogu" vybrán "Obecný" sortiment zdicích prvků, lze v tomto seznamu zadat skupinu dle článku 3.1.1 normy ČSN EN 1996-1-1. Pórobetonové tvárnice, zdicí prvky z umělého kamene a pravidelné zdicí prvky z přírodního kamene jsou řazeny do Skupiny 1. Pálené a vápenopískové zdicí prvky a betonové tvárnice jsou řazeny do Skupin 2-4 dle geometrických charakteristik definovaných v tabulce 3.1 normy ČSN EN 1996-1-1.

Kategorie

 • Pokud je v "Katalogu" vybrán "Obecný" sortiment zdících prvků, lze v tomto seznamu zadat kategorii dle příslušné normy (EN 771-1 až EN 771-6).

Pevnost fb

 • Tato hodnota představuje normalizovanou průměrnou pevnost v tlaku. Tato hodnota může být deklarována výrobcem nebo ji lze získat příslušným postupem z pevnosti v tlaku.

Zatížení působí rovnoběžně s ložnou spárou

 • Toto nastavení ovlivňuje výpočet charakteristické hodnoty pevnosti v tlaku dle článku 3.6.1.2.(3) normy.

Styčná spára bez malty

 • Toto nastavení ovlivňuje výpočet charakteristické hodnoty pevnosti v tlaku dle článku 3.6.1.2.(5) normy.

Ve zdivu je podélná spára

 • Pokud je zdivo vyzděno na obyčejnou maltu a ve zdivu je podélná spára rovnoběžná s lícem stěny, redukuje se součinitel K hodnotou 0,8 (čl. 3.6.1.2.(6) normy).

Malta

Druh

 • Druh malty, který ovlivňuje především volbu vztahu pro výpočet pevnosti v tlaku fk a též hodnotu součinitele K.

Původ malty

 • Původ malty určuje, zda složení a výrobní postup použité malty byly zvoleny tak, aby bylo dosaženo potřebných vlastností (malta "dle výrobce"), nebo zda je použita malta, jejíž vlastnosti jsou předpokládány na základě stanoveného poměru složek ("předpisová" malta). Původ malty ovlivňuje hodnotu dílčího součinitele γM.

Pevnost fm

 • Tato hodnota představuje pevnost v tlaku malty.

Malta v pruzích

 • Toto nastavení umožňuje zahrnout do výpočtu zmenšení pevnostních charakteristik v případě, že malta je aplikována v pruzích, které nepokrývají celou šířku ložné spáry (čl. 3.6.2.(5) normy ČSN EN 1996-1-1). V tom případě je nutné zadat poměr g/t, kde g představuje součet šířek maltových pruhů a t je tloušťka stěny.

Na základě výše uvedených údajů program stanoví jednotlivé pevnostní charakteristiky zdiva. Postup je blíže popsán v kapitole "Pevnostní charakteristiky" teoretické části nápovědy. Pokud se použije nastavení "Uvažovat vlastní hodnoty", program umožní zadat zcela libovolné pevnosti materiálu. Zadat lze následující charakteristiky:

fk

 • charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku

fvko

 • charakteristická hodnota počáteční pevnosti zdiva ve smyku bez zatížení tlakem

fxk1

 • charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tahu za ohybu při rovině porušení rovnoběžné

s ložnými spárami

fxk2

 • návrhová hodnota pevnosti zdiva v tahu za ohybu při rovině porušení kolmé k ložným spárám

E

 • modul pružnosti zdiva

γM

 • dílčí součinitel materiálu

φM

 • součinitel dotvarování zdiva, přednastavené hodnoty jsou získány jako průměr z rozptylu, který je uveden v poznámce k odstavci 3.7.4 (2)

ρ

 • objemová tíha zdiva, používá se při dopočtu normálové síly v zatěžovacích případech typu "Svisle zatížená stěna/pilíř". Výchozí hodnoty vychází z výrobních katalogů dodavatelů zdiva.

Okno "Materiál"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.