0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení příhradových spojek

Pokud se počítá bez uvažování vzpěru, získává se síla ve spojce vztahem

kde je:

Vy

 • zadaná posouvající síla

d

 • délka spojky

r

 • počet rovin spojek

h0

 • vzdálenost těžišť dílčích průřezů

Únosnost spojky se stanoví výrazem

kde je:

Ad

 • plocha průřezu spojky

fy

 • mez kluzu oceli

γM0

 • součinitel spolehlivosti

Spojky vyhoví, platí-li

Při uvažování vzpěru se síla ve spojce získá vztahem

kde je:

Vy

 • zadaná posouvající síla

VS

 • smyková síla v místě spojky

d

 • délka spojky

r

 • počet rovin spojek

h0

 • vzdálenost těžišť dílčích průřezů

Štíhlost spojky je určena odhadem, podle vztahu

kde je:

d

 • délka spojky

Ad

 • plocha průřezu spojky

Poměrná štíhlost je dána vztahem

kde

Hodnota součinitele imperfekce α, je stanovena pro křivku vzpěrné pevnosti c. Součinitel vzpěrnosti χSp je pak počítán ze vztahu

avšak musí být splněno, že

kde

Vzpěrná únosnost spojky je pak dána vztahem

Spojky vyhoví, platí-li

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.