0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Speciální vlastnosti dílce

Toto okno slouží k rozšířené zadávání vlastností dílců.

Typ dílce

Program umožňuje výběr ze dvou základních typů dílce:

Nosník

  • Základní typ dílce lokálně podepřený ve styčnících.

Nosník na podloží

  • Dílec, který je po celé své délce podepřen pružným prostředím (podložím).

Dále je možné vybrat, zda má dílec přenášet tahové i tlakové síly či zda má být tah či tlak vyloučen.

Parametry podloží

Podloží je charakterizováno Winkler-Pasternakovými konstantami C1 a C2. Pokud konstanty C1 a C2 nejsou známy, lze je dopočítat z charakteristik podloží v okně "Dopočet C1 a C2". Při zadávání nosníku na podloží je třeba mít na paměti, že pružné podloží je modelováno jako pružiny, které působí jak v tlaku tak v tahu. To většinou neodpovídá realitě a je tedy nutné upravit projekt tak, aby k tahovému namáhání nedocházelo.

Nastavení "šířka dle průřezu dílce" automaticky přebírá šířku prvku pro výpočet z charakteristik průřezu. Pokud toto nastavení není zaškrtnuto, je možné šířku kontaktu s podložím zadat ručně jako hodnotu b.

Při standardním nastavení se předpokládá, že podloží působí ve směru lokální osy 3 (tedy proti směru gravitace). Nastavení "působí ve směru osy 3" umožňuje změnit tuto orientaci.

Pokud dílec na začátku či konci opravdu končí a nenavazuje na žádnou jinou konstrukci, je možné pomocí nastavení "před začátkem dílce" a "za koncem dílce" zahrnout do výpočtu vliv smykových kotlin v těchto místech.

Vlastnosti pružného podloží jsou podrobně popsány v teoretické části nápovědy v kapitole "Model podloží".

Vliv smyku

V části "Dílec s vlivem smyku" lze nastavit, zda má být při výpočtu vnitřních sil uvažováno s vlivem smyku na přetvoření či nikoliv. Model bez vlivu smykových sil na přetvoření plně dostačuje pro prvky, jejichž délka je výrazně větší (řádově) než rozměry průřezu. Toto kritérium splňuje naprostá většina prutových konstrukcí. Vliv smyku na přetvoření je třeba zahrnout do výpočtu především v případě krátkých prvků s většími průřezovými rozměry (například masivní rámy). O jednotlivých výpočetních modelech pojednává kapitola "Speciální charakteristiky dílců" teoretické části nápovědy.

Uložení počátku a konce dílce

Ve spodní části okna program nabízí různé způsoby uložení konců dílce. Kromě volného a pevného uložení je pro všechny směry dostupné též uložení pružné. Pokud je vybráno pružné uložení, je nutné zadat konstantu K, která vyjadřuje tuhost pružiny. Tlačítky "Volné", "Pevné" a "Kloub" slouží k rychlému nastavení odpovídajících parametrů. Způsoby uložení dílců jsou popsány v kapitole "Připojení dílců" teoretické části nápovědy.

Okno "Speciální vlastnosti dílce"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.