0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Krátká konzola

Program "Krátká konzola" slouží k posouzení detailu krátké konzoly dle EN 1992-1-1 a EN 1992-2.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní programu se skládá z hlavního menu s nástrojovými lištami v horní části okna, ovládacího stromečku v levé části a pravé části okna, která je určena pro zadávání vstupů a prohlížení výsledků. Hlavní menu obsahuje všechny nástroje, které lze využít při práci s programem. Ovládací stromeček slouží ke správě jednotlivých úloh v projektu a též k navigaci mezi jednotlivými částmi zadávání. Práce se stromečkem je popsána v samostatné kapitole "Ovládací stromeček". Alternativou k ovládacímu stromečku je část "Data" hlavního menu. Tvorba výstupní dokumentace probíhá v okně "Tisk a export dokumentu", které je přístupné z ovládací lišty "Soubory" nebo z části "Soubor" hlavního menu.

V programu lze pracovat se dvěma typy úloh:

Konzola přímo uložená

  • u přímo uložené konzoly je zatížení z konzoly přenášeno přímo do konstrukce. Typickým příkladem je krátká konzola uložená na sloupu. V patě konzoly ve výpočtovém modelu vzniká styčník typu CCC.

Konzola nepřímo uložená

  • nepřímo uložené konzoly jsou konzoly, které jsou zavěšeny na konstrukci. Příkladem nepřímo uložené konzoly je konzola uložená na průvlaku. V patě konzoly ve výpočtovém modelu vzniká styčník typu CCT, tahové síly v tomto styčníku jsou přenášeny třmínky nosníku.

Jednotlivé úlohy ("Krátké konzoly") se zadávají tlačítkem "Přidat" v záhlaví ovládacího stromečku.

Úvodní obrazovka

Základní obrazovka umožňuje nastavit informace o projektu a zvolit návrhovou normu.

Rám "Obecné údaje o projektu" zobrazuje údaje z dialogového okna "Obecné údaje o projektu", které je možno využít při sestavování záhlaví čí zápatí výstupní dokumentace. Tyto údaje lze změnit pomocí tlačítka "Upravit".

Část "Norma" obsahuje návrhovou normu včetně národní přílohy. Změnu normy lze provést v okně "Volba normy", které se spouští tlačítkem "Upravit".

V části "Nastavení výpočtů" lze upravit chování programu. Dostupná nastavení jsou:

Maximální únosnost omezena dle vzorce 6.2.3(6.9) normy

  • Možnost omezit návrhovou hodnotu s ohledem na rozdrcení tlakových diagonál

Vzhled programu je možné ovlivnit v dialogovém okně "Možnosti", které je přístupné z části "Nastavení" hlavního menu.

Základní obrazovka programu "Krátká konzola"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.