0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Trhliny

Tato část slouží k zadání výpočtových parametrů pro posouzení dílce na mezní stav použitelnosti - omezení trhlin. Výpočet je prováděn pro zatěžovací případy typu "Kvazistálé (MSP)", pokud v konstrukci žádný zatěžovací případ tohoto typu není, posouzení neproběhne.

Pokud pro danou konstrukci nevyhovuje omezení trhlin hodnotu danou v normě, lze zadat vlastní hodnotu maximální šířky trhlin. Maximální šířka trhlin wmax vychází z tabulky 7.1N. Nastavení "Počítat šířku trhlin pouze při horním/spodním povrchu" vypne kontrolu šířky trhlin na bočních stranách průřezu. Toto nastavení lze použít v případech, kdy je posuzován pouze výsek konstrukce (například běžný metr stropní desky) a na bocích tedy žádné trhliny nemohou vzniknout. Veličiny, které budou vykresleny (kromě velikosti trhlin lze vykreslit i průběh ohybového momentu), a vlastnosti grafu s průběhy lze změnit v samostatném dialogovém okně, které je dostupné tlačítkem "Průběhy". Standardně jsou grafy vykreslovány pro obálku zatěžovacích případů, avšak v rozbalovacím seznamu si lze vybrat též zobrazení výsledků pro konkrétní zatěžovací případ.

Na velikost trhlin má vliv též plastické smršťování nebo vliv rozpínavých chemických reakcí v ztvrdlém betonu (dotvarování). Tyto mechanismy jsou ve výpočtu zohledněny součinitelem dotvarování. Jeho velikost lze ovlivnit v samostatném okně "Dotvarování", které se spouští tlačítkem "Součinitel dotvarování".

Více informací v teoretické části v kapitole "Mezního stavu použitelnosti".

Část "Trhliny" posouzení nosníku

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.