0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vzpěr

V této části zadávacího stromečku se zadávají parametry týkající se imperfekce a výpočtu vzpěru. Zaškrtávací políčko "Počítat s imperfekcí" zahrne do výpočtu počáteční imperfekci o hodnotě l0/400 v souladu s článkem 5.2(9) normy. Imperfekce je počítána ze základní délky prvku l0, kterou lze zadat v tabulce ve spodní části rámu. Základní délka l0 představuje skutečnou délku prvku, nikoliv vzpěrnou.

Je-li u posuzovaného prvku bráněno vybočení nebo je-li vliv vzpěru zanedbatelný, je možné výpočet vzpěru vypnout odškrtnutím nastavení "Počítat se vzpěrem".

Výpočet vzpěru je ovlivněn součinitelem dotvarování, jehož velikost je počítána v okně "Dotvarování". Toto dialogové okno je dostupné tlačítkem "" v zadávacím rámu.

Dalším parametrem, který lze v zadávacím rámu nastavit, je volba Metody výpočtu. Jsou dostupné následující metody:

Metoda založená na jmenovité tuhosti

  • Tato metoda je použitelná pro osamělé prvky i celé konstrukce. Je založena na jmenovitých tuhostech zohledňujících účinek trhlin, materiálových nelinearit a dotvarování. Pro každý směr namáhání je nutné zadat součinitel závisející na průběhu momentu prvního řádu c0 dle kapitoly 5.8.7.3(2). Doporučené hodnoty jsou popsány v kapitole "Vzpěr" teoretické části nápovědy.

Metoda založená na jmenovité křivosti

  • Metoda je určena především pro osamělé prvky namáhané konstantní normálovou. Jmenovitý moment druhého řádu je stanoven na základě průhybu, zjištěného za pomocí účinné délky a odhadnuté maximální křivosti. Vychází z kapitoly 5.8.8 normy. Pro každý směr namáhání je nutné zadat součinitel závisející na rozdělení křivostí c dle kapitoly 5.8.8.2(4). Doporučené hodnoty jsou popsány v kapitole "Vzpěr" teoretické části nápovědy. Není dostupná pro posouzení prvků z prostého betonu.

Zjednodušená metoda dle 12.6.5.2 normy

  • Pouze pro posouzení prostého betonu. Zjednodušená metoda pro konstrukce z prostého či slabě vyztuženého betonu.

Samotné zadávání parametrů imperfekce a vzpěru probíhá v tabulkách dolní části zadávacího rámu. Tabulky pro imperfekci a vzpěr v jednotlivých směrech jsou uspořádány do záložek.

Záložky pro zadávání úseků imperfekce a vzpěru

Při výchozím stavu tabulky je zadán pro celý dílec jeden úsek, u kterého lze zadat potřebné parametry. Zadávání parametrů úseku probíhá po stisku tlačítka "Upravit" nebo dvojkliku na řádek v tabulce v oknech "Imperfekce" respektive "Vzpěr Y/Z". Pokud se zadávané vlastnosti v jednotlivých částech dílce liší, je možné přidat za první úsek libovolný počet dalších úseků. Vkládání nových úseků se provádí v tabulce pomocí tlačítka "Přidat". Základním parametrem každého nového úseku je Počátek úseku, který určuje začátek úseku měřený od počátku dílce. Tento bod je pak zároveň koncovým bodem předcházejícího úseku v tabulce.

Jednotlivé úseky imperfekce a vzpěru jsou zobrazovány též graficky na aktivní pracovní ploše. Dvojklikem na libovolný úsek lze spustit odpovídající okno pro úpravu vlastností úseku.

Část "Vzpěr" dimenzace dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.