0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vlastnosti výpočtu

V tomto dialogovém okně je možné ovlivnit druh a průběh výpočtu. Nastavení jsou rozdělena do dvou záložek, "Výpočet" a "Nastavení výpočtu".

Výpočet

V této záložce je možné zvolit, jaký typ výpočtu má být spuštěn. Součástí je i možnost uložit projekt před výpočtem. Toto uložení může být užitečné v případech složitých konstrukcí, kdy hrozí nestabilita výpočtu a ztráta zadaných dat.

Nastavení výpočtu

Záložka obsahuje následující nastavení:

Optimalizovat číslování styčníků

  • Program provede před výpočtem přečíslování styčníků konstrukce tak, aby se zrychlilo řešení soustavy rovnic. Přečíslování je provedeno jen uvnitř výpočtu, takže pro uživatele zůstává zachováno jeho číslování původně zadané. Algoritmus optimalizace neumožňuje provést přečíslování u nespojitých konstrukcí.

Dílce uvažovat s vlivem smyku

  • Umožňuje zvolit jiný výpočtový model pro prutové prvky. Toto nastavení je doporučeno použít v případech, kdy délka prutu není řádově větší než rozměry průřezu (například krátké masivní trámy apod.). Tuto problematiku též řeší kapitola "Speciální charakteristiky dílců" v teoretické části nápovědy.

Dělení standardních dílců na výpočetní pruty

  • Určuje, na kolik prutů je rozdělen každý dílec před výpočtem. V případě výpočtu podle teorie 1.řádu není reálný důvod zde zadávat číslo větší než 2, neboť dosažené výsledky jsou pro dělení větší než 2 většinou stejné a čas výpočtu narůstá. Pouze ve speciálních případech nesymetrického zatížení by mohly být získány přesnější průběhy deformací po dílcích.

Dělení dílců na podloží na výpočetní pruty

  • Vzhledem k teoretickému modelu nosníku na podloží platí, že čím jsou dílce rozděleny na kratší výpočtové pruty, tím jsou získané výsledky přesnější. Jelikož pro dlouhé dílce na podloží bez hustšího dělení na pruty mohou být výsledky velice nepřesné, je zde nastavena standardně hodnota 10. Pokud však uživatel provede dělení už při sestavování modelu z dílců (nosníky na podloží vyskládá z krátkých dílců nebo je rozdělí relativními styčníky), je možno tuto hodnotu zmenšit.

Přesnost pro řešení rovnic

  • Výchozí hodnota je považována za dostačující. Použití jiné přesnosti není doporučeno.

Tolerance pro vlastní čísla

  • Výchozí hodnota je považována za dostačující. Použití jiné přesnosti není doporučeno.

Maximální počet iterací

  • Tento parametr omezuje počet běhů výpočtu při řešení konstrukce s polotuhými připojeními dílců.

Více informací o výpočtech lze nalézt v teoretické části nápovědy, v kapitolách "Výpočet podle 1. řádu", "Výpočet podle 2. řádu".

Dialogové okno "Nastavení výpočtu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.