0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kombinace zatěžovacích stavů

Kombinace zatěžovacích stavů jsou stavy zatížení konstrukce vzniklé sečtením několika zatěžovacích stavů vynásobených součiniteli kombinace. Kombinace slouží k modelování situací, kdy na konstrukci působí více typů zatížení najednou (např. vlastní tíha + sníh + vítr + užitné zatížení). V programu se vytvářejí odděleně kombinace pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti (dále dělené pro výpočet podle 1. a 2. řádu) a pro výpočet lineární stability. Pro všechny tyto kombinace platí stejné zásady, jsou jen datově odděleny.

Každá kombinace je určena číslem a názvem. Její charakter je dán kódem kombinace. Při zadávání je třeba určit, které zatěžovací stavy se v kombinaci vyskytují, zda stálá zatížení působí příznivě či nepříznivě a u proměnných zatěžovacích stavů též vybrat, zda mají být uvažovány jako hlavní proměnné zatížení.

Mezní stav únosnosti

Pro mezní stavy únosnosti lze sestavit následující druhy kombinací:

Základní

  • Generuje základní kombinace pro mezní stav únosnosti dle vztahu 6.10 z normy EN 1990

Alternativní

  • Generuje kombinace pro mezní stav únosnosti dle vztahů 6.10a a 6.10b z normy EN 1990. Tato varianta vytváří dvojnásobný počet kombinací než základní varianta.

Mimořádná

  • Generuje mimořádné kombinace pro mezní stav únosnosti dle vztahu 6.11 z normy EN 1990. U mimořádných kombinací lze zadat mimořádný zatěžovací stav, který bude v těchto kombinacích použit. Zároveň je nutné určit, zda bude pro hlavní proměnné zatížení použit součinitel ψ1 nebo ψ2.

Mezní stav použitelnosti

Pro mezní stavy použitelnosti lze sestavit následující druhy kombinací:

Charakteristická

  • kombinace dle vztahu 6.14 normy EN 1990

Častá

  • kombinace dle vztahu 6.15 normy EN 1990

Kvazistálá

  • kombinace dle vztahu 6.16 normy EN 1990

Konečný průhyb

  • kombinace pro výpočet konečného průhybu dřevěných konstrukcí. Předpis kombinací vychází z odstavce 2.2.3(5) normy EN 1995-1-1. Tato kombinace poskytuje pouze relevantní hodnoty deformací. Hodnoty vnitřních sil jsou zvýšeny o vliv dotvarování.

Lineární stabilita

U kombinací pro posouzení lineární stability konstrukce se u zatěžovacích stavů nepoužívají dílčí součinitele zatížení γf. U proměnných zatěžovacích  stavů lze vybrat, zda mají být redukovány součinitelem či ψ0 nikoliv.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.