0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Návrh kloubového přípoje nosníku na sloup či nosník pomocí břitu

Návrh tohoto detailu je založen na principech uvedených v EN 1993-1-8 a v publikaci (Simple Connections).

Následující pravidla by měla být splněna při navrhování těchto spojů:

 • dlouhé konzoly by neměly být z důvodu klopení používány pro uchycení příčně nevyztužených nosníků
 • břit by měl být umístěn blízko horní pásnice připojovaného nosníku, aby byla dostatečně zajištěna poloha nosníku (zajistí, že neztužený nosník může být navržen s klopnou délkou 1,0l)
 • výška břitu by měla být min. 0,6x výšky připojovaného nosníku, aby byl nosník dostatečně ukotven s ohledem na kroucení (zajistí, že neztužený nosník může být navržen s klopnou délkou 1,0l)
 • tloušťka břitu a stojiny připojovaného nosníku by měla být maximálně 0,42d (S355) resp. 0,50d (S275) (zajištění dostatečné rotační kapacity pro návrh jako kloubového spoje)
 • doporučeny jsou šrouby třídy 8.8 a otvory s odpovídající vůlí (zajištění dostatečné rotační kapacity pro návrh jako kloubového spoje)
 • vzdálenosti otvorů od krajů jsou minimálně 2d0 (zajištění dostatečné rotační kapacity pro návrh jako kloubového spoje)

Doporučené konstrukční zásady

Následující konstrukční zásady a opatření jsou doporučené, aby bylo zajištěno správné chování styčníku:

Výška připojeného nosníku [mm]

Počet svislých řad šroubů

Doporučená velikost desky [mm]

Vodorovné rozteče e2/(p2)/e2 [mm]

Odsazení nosníku [mm]

≤610

1

100x10

50/50

10

>610

1

120x10

60/60

20

≤610

2

160x10

50/60/50

10

>610

2

180x10

60/60/60

20

Konstrukční opatření:

 • Šrouby M20 třídy 8.8 v otvorech 22mm
 • Břit z oceli třídy S275
 • Doporučeno je plné provaření, které zajistí, že nemůže dojít k porušení v místě svaru

Pokud nejsou splněny tyto doporučené hodnoty včetně tříd materiálu, nelze zaručit, že se spoj bude chovat jako koubový.

Zatížení

Detail může být namáhán kombinací normálové a posouvací síly. Všechny komponenty (šrouby i vytržení bloku pásnice nosníku resp. styčníkové desky) jsou posuzovány na tuto kombinaci vnitřních sil. Účinky kroucení způsobené nesymetrckým umístěním styčníkové desky vůči ose nosníku jsou zanedbány (Simple Connections, kap. 5.4).

Posouzení smykové únosnosti

Přípoj přenese posouvající sílu, která je dána minimem únosností jednotlivých spojovacích prostředků:

 • Únosnost stěny nosníku ve smyku Fvbw.Rd (obvykle rozhoduje o celkové únosnosti tohoto typu přípoje)
 • Únosnost skupiny n šroubů ve střihu, výpočet je založen na hodnotě Fv,Rd s jedním střihem v závitu každého šroubu
 • Únosnost šroubů v otlačení v čelní desce n Fb.b.Rd (pro dostatečně tažné materiály lze únosnost stanovit součtem únosností v otlačení šroubů koncových a šroubů vnitřních) (asi to je včetně momentu, takže to bude vypadat jinak)
 • Únosnost koutového svaru ve smyku Fw.v.Rd
 • Únosnost břitu ve smyku Vp.v.Rd v místě oslabení otvory, které nemusí být uvažováno v případě Av.net/Av> fy/fu. V řezu čelní desky působí pouze polovina smykové síly v nosníku.
 • Únosnost styčníkového plechu v ohybu
 • Únosnost styčníkového plechu v klopení

Posouzení normálové únosnosti

 • Únosnost n šroubů ve střihu n Fb.v.Rd s jedním střihem v závitu každého šroubu, pro n šroubů (asi to je včetně momentu, takže to bude vypadat jinak)
 • Únosnost šroubů v otlačení v čelní desce n Fb.b.Rd (pro dostatečně tažné materiály lze únosnost stanovit součtem únosností v otlačení šroubů koncových a šroubů vnitřních) (asi to je včetně momentu, takže to bude vypadat jinak)
 • Únosnost šroubů v otlačení v nosníku n Fb.b.Rd (pro dostatečně tažné materiály lze únosnost stanovit součtem únosností v otlačení šroubů koncových a šroubů vnitřních) (asi to je včetně momentu, takže to bude vypadat jinak)
 • Únosnost koutového svaru v tahu Fw.v.Rd
 • tahova unosnost stycnikoveho plechu
 • stena nosniku v tahu

Únosnost skupiny šroubů ve smyku

Smyková únosnost skupiny šroubů VRd se získá následujícím vzorcem:

kde je:

n

 • celkov počet šroubů

α, β

 • sučinitele dle následujících vzorců, které zohledňují rozložení sil ve skupině šroubů

Součinitel α je pro skupinu s jednou řadou šroubů roven 0, pro skupinu se dvěma řadami je získán vzorcem

Součinitel β je pro skupinu s jednou řadou šroubů získán vzorcem

pro dvě řady šroubů

kde l je získáno vzorcem

Únosnost šroubů v otlačení v nosníku a čelní desce

Únosnost šroubů v otlačení VRd se získá vzorcem

Literatura

Joints in Steel Construction: Simple Connections, Steel Construction Institute, 2002

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.