0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Přestup tepla

Tento program slouží ke stanovení průběhu přestupu tepla do ocelové konstrukce v průběhu požáru. Výsledky jsou prezentovány formou grafu teplot plynů a oceli v závislosti na času.

Základní práce s programem

Zadávání jednotlivých vstupních údajů se provádí v levé části hlavního okna programu. Pravá část obsahuje graf s výsledky výpočtu. Tento graf je průběžně aktualizován dle zadaných vstupních hodnot. Protokol s výsledky výpočtu lze vytisknout v okně "Tisk a export dokumentu", který lze spustit z hlavního menu ("Soubor" - "Tisk"), z nástrojové lišty nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+P.

Pro každou úlohu je možné zadat identifikační údaje (název úlohy, autor apod.), které lze využít při sestavování záhlaví a zápatí výstupní dokumentace. Tyto údaje lze zadat v okně "Obecné údaje o projektu", které je přístupné z hlavního menu ("Nastavení" - "Projekt"). Součástí programu je též okno "Údaje o firmě", které obsahuje identifikační údaje firmy (kontakty, seznam projektantů). Tyto údaje jsou sdílené všemi programy Fin EC a mohou být též využity při sestavování výstupní dokumentace. Okno je přístupné z části "Nastavení" hlavního menu (položka "Firma").

V programu lze zadat následující vstupní údaje:

Vlastnosti průřezu

Tato část slouží k zadání tvaru průřezu. Na výběr jsou tyto typy:

Válcované

  • Umožňuje vybrat I-profil z přednastavené databáze

Svařované

  • Umožňuje zadat obecný I-profil s vlastními rozměry

Obecné

  • Umožňuje zadat zcela obecný průřez pomocí celkové plochy průřezu a celkového obvodu průřezu

Typ válcovaného průřezu respektive rozměry svařovaného průřezu se zadávají v okně "Editor průřezu", které se spouští tlačítkem "Upravit".

Vlastnosti teplotní křivky

V této části lze vybrat teplotní křivku, která bude použita pro popis vývoje teploty plynů při požáru. Na výběr jsou konvenční nominální křivky (normová, uhlovodíková a křivka vnějšího požáru) a parametrická křivka.

  • Normová teplotní křivka - nominální křivka, která je definována v EN 13501-2. Popisuje model plně rozvinutého požáru v úseku.
  • Křivka vnějšího požáru - nominální teplotní křivka, která je určena pro popis vývoje teploty na vnější straně dělicích vnějších stěn, které mohou být vystaveny účinkům požáru z různých částí fasády (např. přímo z požárního úseku).
  • Uhlovodíková křivka - nominální teplotní křivka popisující účinky požáru uhlovodíkového druhu
  • Parametrická teplotní křivka - průběh této křivky je ovlivněn fyzikálními parametry, které popisují podmínky v požárním úseku.

Vzorce popisující průběh jednotlivých křivek jsou popsány v kapitole "Vývoj teploty" v teoretické části nápovědy.

Vlastnosti materiálu požární ochrany

V této části lze zvolit typ požárního detailu, který má být uvažován při výpočtu. Detaily jsou rozděleny na chráněné a nechráněné a další rozdělení je určeno tím, z kolika stran je průřez vystaven žáru.

Nechráněné průřezy mohou být exponovány žárem ze všech stran nebo mohou být shora ochráněny, např. betonovou deskou stropu. Mohou být rovněž zabetonovány shora do určité výšky, pak se zadává buď výška zabetonování (hchr) nebo výška části vystavené žáru (hexp).

Ochrana průřezu může být v zásadě dvojí. Nátěr či nástřik (je nutné zadat tloušťku materiálu dp) nebo truhlík, kterým je průřez obložen  (zadává se tloušťka materiálu dp a případně též velikost truhlíku). I zde ještě rozlišujeme průřezy vystavené žáru ze všech stran a průřezy shora ochráněné (např. betonovou deskou stropu).

Materiál požární ochrany může být podle typu požárního detailu dvojího druhu. Buď je to hmota ve formě nátěru či nástřiku nebo je to materiál ve tvaru desek. Program obsahuje databázi požárně ochranných materiálů, a to jak nátěrů a nástřiků, tak materiálů desek. Je možno používat libovolné další požárně ochranné materiály, a to tak, že se číselně zadají všechny potřebné parametry.

Pro zadání materiálu požární ochrany jsou k dispozici následující tlačítka:

Katalog

  • Umožňuje výběr materiálu pro požární ochranu z předdefinovaného seznamu v okně "Katalog materiálu".

Vlastní

  • Umožňuje zadání materiálových charakteristik požární ochrany v okně "Editor materiálu".

Okno programu "Přestup tepla"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.