0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<load>

Informace o zatěžovacím případu jsou uspořádány v elementu <load>. Pokud se v konstrukci vyskytuje více zatěžovacích případů, je třeba zadat odpovídající počet elementů <load>.Ten podporuje následující atributy:

title

 • název, povinné

secondOrder

 • Nastavení určující, že vnitřní síly jsou získány dle teorie druhého řádu (v dalších výpočtech již není uvažován vliv vzpěru). Možné hodnoty: "true" (vnitřní síly dle teorie druhého řádu), "false" (vnitřní síly dle prvního řádu). Pokud není zadáno, tak se uvažuje "false", nepovinné

combinationKind

 • Typ kombinace, možné hodnoty: "basic", "characteristic", "frequent", "quasipermanent'"

QPCoef

 • koeficient trvání zatížení rozsah <0,1>, pokud není zadáno je uvažována hodnota 1,0

Průběh vnitřních sil je definován pomocí elementů <force>. Tyto elementy definují hodnoty sil v jednotlivých bodech dílce. K definici polohy a vnitřních sil slouží následující atributy:

x

 • Poloha měřená od počátku dílce, povinné

N

 • Hodnota normálové síly

Vy

 • Hodnota posouvající síly ve směru osy y

Vz

 • Hodnota posouvající síly ve směru osy z

My

 • Hodnota ohybového momentu kolem osy y

Mz

 • Hodnota ohybového momentu kolem osy z

T

 • Hodnota kroutícího momentu

Dopočet mezilehlých hodnot sil se řídí pravidly, které používá program při běžném zadávání. Pokud je hodnota síly či momentu zadána ve formátu "1230;1350", jedná se hodnoty zleva a zprava v daném bodě (vznikne skok v průběhu).

Zatěžovací případ se zadaným průběhem vnitřních sil

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.