0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Typy prvků

Výběr typu prvku má vliv jak na kontrolu konstrukčních zásad, tak na způsob posouzení. Programy podporují následující typy prvků:

Nosník

Dle EN 1992-1-1 odstavec 5.3.1(3) lze za nosník považovat takový prvek, který má rozpětí větší nebo rovné trojnásobku výšky průřezu.

Pro nosníky je prováděna kontrola, která zaručí, že nedojde k dosažení mezního přetvoření 3,5‰ v krajních vláknech tlačené oblasti před dosažením meze kluzu fyk ve výztuži, která je nejvíce vzdálena od tlačeného okraje. Tato kontrola zajistí, že nedojde k drcení betonu bez předchozího plastického protažení výztuže. V těchto případech se totiž před kolapsem konstrukce neobjeví ani trhliny ani zvýšený průhyb. Tento posudek je prováděn formou omezení poměru ξ:

kde ξ je dáno vztahem

kde je:

x

  • výška tlačené oblasti

d

  • vzdálenost tlačeného okraje betonového průřezu od nejvzdálenější vrstvy tahové výztuže

Maximální hodnota ξlim je dána vztahem

kde je:

Es

  • návrhová hodnota modulu pružnosti oceli

fyk

  • charakteristická mez kluzu oceli

Deska

Dle odstavce 5.3.1(4) lze za desku považovat takový prvek, který má nejmenší plošný rozměr větší nebo rovný pětinásobku tloušťky desky.

Pro tento typ prvku je prováděna kontrola dosažení meze kluzu oceli fyk ve výztuži před dosažením mezního přetvoření 3,5‰ v krajních vláknech tlačené oblasti betonového průřezu. Tato kontrola je popsána výše.

Sloup

Dle odstavce 5.3.1(7) lze za sloup považovat takový prvek, u kterého poměr výšky a šířky průřezu nepřesahuje hodnotu 4.0 a délka je nejméně trojnásobek šířky průřezu.

Stěna

Dle odstavce 5.3.1(7) ze za stěnu mají považovat takové svislé prvky, které nesplňují kritérium pro sloup.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.