0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Metody výpočtu požární odolnosti

Metoda izotermy 500°C

Tato metoda je založena na kapitole B.1 normy EN 1992-1-2. Může být použita společně s normovou či parametrickou teplotní křivkou. Při použití této metody je nutné respektovat požadavky na minimální šířku průřezu dle tabulky B.1 normy EN 1992-1-2.

Postup výpočtu:

 • výpočet průběhu teploty po průřezu metodou konečných prvků
 • stanovení redukovaného betonového průřezu jako oblasti, která je ohraničena izotermou 500°C. Pro tento průřez nejsou redukovány pevnostní charakteristiky betonu
 • stanovení redukované pevnosti jednotlivých prutů betonářské výztuže dle teploty průřezu v daném místě
 • posouzení průřezu za předpokladu výše uvedených vlastností betonu a výztuže. Ve výpočtu je uvažováno i s výztuží, která je umístěna vně izotermu 500°C

Zónová metoda

Tato metoda vychází z kapitoly B.2. Poskytuje přesnější výsledky, především pro sloupy. Může být použita pouze s normovou teplotní křivkou.

Postup výpočtu:

 • průřez se rozdělí na zadaný počet paralelních zón
 • v každé zóně se na základě průběhu teplot určí střední teplota a střední pevnost v tlaku fcd(Θ)
 • stanoví se střední součinitel redukce pro průřez kc,m dle vztahu (B.11):

kde je:

(1-0.2)n

 • Součinitel zohledňující proměnlivost teploty v každé zóně

n

 • počet paralelních zón v polovině průřezu

kci)

 • redukční součinitel betonu v i-té zóně pro teplotu Θ
 • stanoví se šířka poškozené zóny. Pro prvky typu "Nosník" či "Deska" je použit vztah (B.12):

Pro prvky typu "Sloup" a "Stěna" a pro ostatní typy prvků se zapnutým posouzením vzpěru je použit vztah (B.13):

kde je:

w

 • polovina celkové šířky průřezu

kcM)

 • redukční součinitel betonu ve středu průřezu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.