0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Import zatížení

Okno "Import zatížení" se zobrazí po načtení zdrojového *.txt nebo *.csv souboru pro import zatížení. Toto okno umožňuje uspořádat data obsažená ve zdrojovém souboru. Levá část okna zobrazuje v tabulce obsah načteného souboru, v pravé části lze vybrat, jaká položka má být přiřazena konkrétnímu sloupku tabulky. U číselných veličin je možné zadat též násobitel, kterým lze přenásobit všechny položky ve sloupci. Tato funkce se používá nejčastěji v případech, když je zdrojový soubor sestaven s jinými jednotkami než s výchozími. Pokud první řádky dokumentu obsahují doplňující údaje (popis veličin apod.), je možné nastavit číslo řádku, od kterého se má import provést. Pro toto zadání slouží položka "Importovat od řádku číslo". Výchozí jednotky jsou [kN] respektive [kNm].

Dialogové okno "Import zatížení"

Tvorba textového souboru

Textový soubor lze vytvořit v jakémkoliv textovém editoru (například Poznámkový blok, Word, Writer). Pro soubor platí, že každý řádek představuje jeden zatěžovací případ. V každém řádku lze vypsat hodnoty všech vnitřních sil, oddělené mohou být mezerou nebo tabulátorem. Pořadí jednotlivých veličin nemusí být totožné s pořadím v programu, je však nutné dodržet stejné pořadí pro všechny zatěžovací případy. Řádek může též obsahovat údaj, zda byly vnitřní síly spočítány dle teorie II.řádu či nikoliv. Pokud je třeba provést rozlišení zatěžovacích případů s ohledem na účinky II. řádu, je nutné použít následující číselné schéma:

1

Síly jsou spočteny dle teorie II. řádu

0

Síly nejsou spočteny dle teorie II. řádu

Dále je možné ovlivnit typ kombinace, který se příslušnému zatěžovacímu případu přiřadí:

1

Základní návrhová (MSÚ)

2

Charakteristická (MSP)

3

Kvazistálá (MSP)

4

Mimořádná návrhová (MSÚ)

Načíst lze též koeficient délky trvání zatížení, který vyjadřuje podíl kvazistálé (dlouhodobé) složky zatížení v zatěžovacím případu. Hodnota 0 znamená, že zatěžovací případ neobsahuje kvazistálou (dlouhodobou) složku zatížení, hotnota 1,0 znamená, že veškeré zatížení v zatěžovacím případu je kvazistálé (dlouhodobé).

Soubor též může vzniknout použitím části výstupní dokumentace z jiného statického programu.

Ukázka textového souboru

Tvorba *.csv souboru

Pro soubor typu *.csv (comma-separated values) platí prakticky identická pravidla jako pro textový soubor. Hlavním rozdílem je, že se tento typ souboru nejčastěji vytváří v tabulkových procesorech jako je například Excel nebo Calc. Vytvořený dokument stačí uložit jako *.csv soubor s odpovídajícím oddělovacím znakem.

Příprava *.csv souboru v tabulkovém procesoru

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.