0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Členěné průřezy namáhané posouvající silou

Posouzení namáhání posouvající sílou Vz

Je-li osa z kolmá ke hmotné ose průřezu (a to většinou je), posuzuje se působení posouvající síly Vz v programu obdobně jako u celistvých průřezů. Smyková únosnost ve směru osy z se počítá ze vztahu

kde je:

AV,z

  • součet ploch přenášejících smyk ve směru osy z na všech dílčích částech průřezu

fy

  • mez kluzu oceli

γM0

  • součinitel spolehlivosti

Vlastní podmínka posouzení má tvar

Pokud tato podmínka není splněna, průřez nevyhovuje a výpočet končí.

Posouzení namáhání posouvající sílou Vy

Síla Vy u většiny členěných průřezů v programu působí ve směru hmotné osy průřezu. Z toho plyne, že tato posouvající síla je z větší části přenášena tuhostí spojek. Její vliv se projevuje v posouzení únosnosti na ohyb (kapitola "Členěné průřezy v tahu, tlaku a ohybu"), na vzpěr (kapitola "Vzpěrná únosnost členěných průřezů") a v posouzení spojek (kapitola "Posouzení příhradových spojek").

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.