0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Zatížení

Program "Zatížení" slouží k sestavování zatěžovacích protokolů v souladu s normami EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 a EN 1991-1-4.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní programu se skládá z hlavního menu s nástrojovými lištami v horní části okna, ovládacího stromečku v levé části a pravé části okna, která je určena pro zadávání vstupů a prohlížení výsledků. Hlavní menu obsahuje všechny nástroje, které lze využít při práci s programem. Ovládací stromeček slouží ke správě jednotlivých úloh v projektu a též k navigaci mezi jednotlivými částmi zadávání. Práce se stromečkem je popsána v samostatné kapitole "Ovládací stromeček". Alternativou k ovládacímu stromečku je část "Data" hlavního menu. Tvorba výstupní dokumentace probíhá v okně "Tisk a export dokumentu", které je přístupné z ovládací lišty "Soubory" nebo z části "Soubor" hlavního menu.

Program podporuje přidávat jednotlivé dílčí protokoly:

Plošný

  • Umožňuje sestavení zatěžovacího protokolu z jednotlivých položek. Položkami mohou být materiály či prvky z katalogu, užitná zatížení či libovolná další zatížení zadaná uživatelem. Výsledkem je hodnota zatížení vztažená na metr čtvereční.

Prutový

  • Obsahuje stejné možnosti jako typ "Plošný", zatížení je však vztaženo na určitou zatěžovací šířku. Výsledkem je hodnota zatížení vztažená na metr běžný.

Bodový

  • Obsahuje stejné možnosti jako typ "Plošný", zatížení je však vztaženo na určitou zatěžovací plochu. Výsledkem je síla.

Sníh

  • Umožňuje výpočet zatížení sněhem pro vybraný typ konstrukce (různý druhy střech, lokální účinky). Výsledkem jsou hodnoty zatížení včetně přehledného obrázku.

Vítr

  • Umožňuje výpočet zatížení větrem pro vybraný typ konstrukce (různé druhy střech, stěny). Výsledkem jsou hodnoty zatížení včetně přehledného obrázku.

Jednotlivé protokoly řeší vždy samostatnou úlohu (například skladba stavební konstrukce, zatížení sněhem či větrem na určitý typ konstrukce). Výsledky v jednotlivých protokolech lze převést na prutové či bodové zatížení pomocí tzv. "lokalizací". Lze tak jednoduše získat zatížení na konkrétní konstrukční prvek. Každý protokol může mít libovolný počet lokalizací. Pokud dojde ke změně zatížení v základní úloze, dojde k automatické aktualizaci i ve všech lokalizacích. K vkládání protokolů do projektu slouží tlačítko "Přidat" v záhlaví ovládacího stromečku.

Úvodní obrazovka

Základní obrazovka umožňuje nastavit informace o projektu a zvolit návrhovou normu.

Rám "Obecné údaje o projektu" zobrazuje údaje z dialogového okna "Obecné údaje o projektu", které je možno využít při sestavování záhlaví čí zápatí výstupní dokumentace. Tyto údaje lze změnit pomocí tlačítka "Upravit".

Dále je možné zde zvolit národní přílohu k návrhovým normám. Na základě vybrané národní přílohy se změní některá pravidla a nastaví se též odpovídající mapy pro výpočet zatížení sněhem a větrem. Volba "Standardní EC" vytváří protokoly dle základního znění návrhové normy, tedy bez žádné národní přílohy.

Dalším nastavením v této části je přepínač "Hodnoty zatížení větrem na střeše v tabulce", který ovlivňuje vzhled protokolů o zatížení větrem na střešní konstrukce. Nastavení umožňuje zobrazovat v půdorysu střechy pouze označení oblastí zatížení, nikoliv hodnoty zatížení. Charakteristické a návrhové hodnoty zatížení jsou pak vypsány v tabulce pod půdorysem. Tento typ zobrazení se hodí především v případech složitých půdorysů, kde se hodnoty zatížení v půdorysu mohou překrývat.

Půdorys se zobrazenými hodnotami zatížení nebo s názvy oblastí

Tlačítko "Výchozí" po stisknutí nabízí rozbalitelný seznam s následujícími možnostmi:

Převzít výchozí nastavení

  • Nastaví parametry dialogového okna dle výchozích nastavení

Uložit nastavení jako výchozí

  • Převezme aktuální parametry jako výchozí pro nové projekty

Základní obrazovka programu "Zatížení"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.