0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Stěna sloupu ve smyku

Únosnost nevyztužené stěny sloupu ve smyku lze stanovit z výrazu EN 1993-1-1

kde pro válcovaný profil sloupu se uvažuje smyková plocha

V případě, že je stěna sloupu vyztužena vodorovnými výztuhami, zvyšuje se únosnost stěny sloupu ve smyku o působení uzavřeného rámu tvořeného pásnicemi sloupu a výztuhami

ale

kde je:

ds

  • vzdálenost os výztuh

Mpl.fc.Rd

  • momentová návrhová únosnost pásnice sloupu

Mpl.st.Rd

  • momentová návrhová únosnost výztuhy sloupu

Únosnost stěny sloupu ve smyku musí být větší než působící průměrná smyková síla ve sloupu, kterou lze stanovit jako

Zatížení stěny sloupu smykem (zatížení styčníku, panel stěny ve smyku, rozdělení na přípoje)

Smykové namáhání stěny sloupu způsobené ohybovými momenty

Konstrukce je převedena na výpočtový model s ohybovými pružinami, což představuje nejvhodnější zjednodušení z hlediska analýzy konstrukce.

Modelování styčníku ohybovými pružinami, působení vnitřních sil ve styčníku

Vliv nerovnováhy momentů ve styčníku se zavádí převodními součiniteli β. Převodní součinitel β1 pro pravý přípoj se vypočte podle vzorce

a součinitel β2 pro levý přípoj ze vztahu

Vliv smyku se zavádí převodním součinitelem ω podle následující tabulky:

Převodní součinitel β

Redukční součinitel ω

0≤β≤0,5

ω= 1,0

0,5<β<1,0t_{wc

ω= ω1+2(1-β)(1-ω1)

β=1,0

ω= ω1

1,0<β<2,0

ω= ω1+(β-1)(ω21)

β=2,0

ω= ω2

kde hodnoty ω1 a ω2 lze stanovit ze vzorců

Výztuhy stěny nosníku ve smyku

Vyztužení stěny sloupu přivařeným plechem

Vyztužení stěny sloupu přídavným plechem zvyšuje únosnost stěny sloupu ve smyku, v tahu i v tlaku. Šířka výztuhy (nejvíce bs ≤ 40 ε ts bez vnitřního připojení) se navrhuje taková, aby vyztužila stěnu hned za zaoblením. Tloušťka výztuhy nemá být menší než tloušťka stěny sloupu (ts ≥ twc). Délka výztuhy Ls se navrhuje taková, aby pokryla celou účinnou délku stěny v tahu a v tlaku, případně na vyztužení celého smykového panelu. Svary je třeba provést s dostatečnou účinnou výškou. Při namáhání stěny sloupu ve smyku a v tlaku lze předpokládat awe ≥ ts / 20,5, při namáhání stěny sloupu v tahu platí pro podélné svary awe ≥ ts a pro příčné svary awe ≥ ts / 20,5.

Vyztužení stěny sloupu přivařeným plechem

Tuhost

Tuhost stěny sloupu nevyztužené ve smyku se stanoví z výrazu

kde je:

Avc

  • plocha stěny sloupu ve smyku

β

  • transformační součinitel

z

  • rameno vnitřních sil

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.