0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení

Část "Posouzení" slouží k zobrazování výsledků statického posudku zadaného dílce pro zadanou požadovanou dobu požární odolnosti. Posudek dílce je zobrazen na pracovní ploše formou průběhu využití v procentech po délce dílce. Pokud dílec po celé délce vyhovuje, je průběh vykreslen zelenou barvou. Pokud pro některý úsek využití překračuje 100%, je zvýrazněn červenou barvou. Posouzení požární odolnosti se provádí jakožto posouzení únosnosti tzv. zbytkového průřezu. Zbytkový průřez se stanoví tak, že původní rozměry průřezu se zmenší o tzv. hloubku zuhelnatění.

Průběh využití na dílci, střední část nevyhovuje (znázorněna červeně)

Zadávací rám obsahuje volbu způsobu výpočtu a možnost vložení řezů dílce, ve kterých mohou být podrobně zobrazeny výsledky posouzení.

Způsob výpočtu

Způsob výpočtu se volí v horní části zadávacího rámu. V souladu s kapitolou 4.2 normy ČSN EN 1995-1-2 si lze vybrat, zda má být požární odolnost posouzena "Metodou redukovaného průřezu" nebo "Metodou redukovaných vlastností". Doporučenou metodou v normě je Metoda redukovaného průřezu. Obě metody jsou popsány v kapitole "Metody posouzení požární odolnosti" teoretické části nápovědy.

Dále lze stanovit, jakým způsobem a pro jaké zatížení má být proveden posudek. Možné jsou následující varianty:

Využití rozhodujícího zatěžovacího případu

  • Zobrazuje využití rozhodujícího zatěžovacího případu, tj. toho, kde je dosaženo největšího využití

Obálka maximálních využití

  • Zobrazuje obálku maximálního využití dílce. Pro výpočet obálky jsou použity všechny zatěžovací případy, z kterých je v každém místě dílce vybrána nejhorší hodnota využití

Jednotlivé zatěžovací případy

  • Zobrazí využití dílce pro vybraný zatěžovací případ

Po přepnutí způsobu výpočtu je nutné spustit výpočet posouzení tlačítkem "Počítej".

Vzorce a postupy použité při posouzení jsou popsány v kapitole "Mezní stav únosnosti" teoretické části nápovědy.

Řezy pro posouzení

Řezy pro posouzení jsou používány k podrobným výpisům výsledků v zadaných řezech dílce. Pro zadané řezy lze buď vytisknout grafické výstupy nebo je lze převést na samostatné úlohy typu "Řez". Program automaticky zobrazuje kritický průřez na dílci (tj. ten s největším využitím), další řezy mohou být vloženy ručně.

Pro práci s řezy jsou v programu k dispozici následující funkce:

Řez

  • Převede aktivní řez v tabulce na samostatnou úlohu "Řez". Do řezu se převedou všechny potřebné parametry z dílce (průřez, materiály, parametry vzpěru, klopení) i odpovídající vnitřní síly pro všechny zadané zatěžovací případy.

Přidat

  • Vkládá na dílec nový řez, ve kterém je možné prohlížet podrobné výsledky posouzení. Nový řez se vkládá pomocí dialogového okna "Nový řez pro posudek".

Upravit

  • Umožňuje upravit vlastnosti aktivního řezu pro posouzení.

Odstranit

  • Odstraní aktivní řez pro posouzení.

Tisk

  • Umožňuje výsledky posouzení v jednotlivých řezech dílce vytisknout v dialogovém okně pro tisk pomocí stručných jednostránkových výstupů.

Pro vkládání řezů lze využít i aktivní pracovní plochu. Nový řez lze vložit dvojklikem na vybrané místo na dílci.

Část "Posouzení" dimenzace dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.