0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vnitřní síly

Tato část zadávacího stromečku slouží k zadání zatížení působícího na dílec. Pro každý dílec může být zadáno více zatěžovacích případů, každý z nich může obsahovat libovolný průběh vnitřních sil.

Jsou-li dílce převzaty z programu Fin 2D nebo Fin 3D, jsou vnitřní síly importovány automaticky z těchto programů.

Zatěžovací případy

V horní části zadávacího rámu lze přidávat, upravovat či odstranit jednotlivé zatěžovací případy, které prakticky odpovídají výsledkům zatěžovacích kombinací. Základní vlastnosti zatěžovacího případu (název, typ, síly atd...) se zadává v samostatném okně, zadávané údaje jsou popsány v kapitole "Editace zatěžovacího případu".

Část "Vnitřní síly" dimenzace dílců

Vkládání průběhů vnitřních sil

Před zadáváním vnitřních sil je nutné vybrat aktivní zatěžovací případ, pro který chceme zadávat průběhy vnitřních sil. Ten se vybírá v rozbalitelném seznamu v horní části zadávacího rámu.

Výběr aktivního zatěžovacího případu

Průběhy sil se zadávají pomocí řezů, ve kterých dochází ke změně velikosti dané síly nebo ke změně tvaru průběhu. Mezilehlé hodnoty jsou získávány automaticky lineární interpolací. Jednotlivé řezy se zadávají v tabulce v dolní části zadávacího rámu pomocí samostatného dialogového okna "Editace sil". Pro zadávání řezů slouží tabulka v dolní části zadávacího rámu.

Nastavením "Zobrazit pouze zadané hodnoty" lze zapnout/vypnout zobrazení mezilehlých hodnot vnitřních sil, které byly dopočítány automaticky lineární interpolací. Schování těchto mezilehlých hodnot usnadňuje orientaci v zadaných vnitřních silách.

Příklad zadání průběhu vnitřních sil

Obrázek ukazuje průběhy normálové síly N, posouvající síly Vz a ohybového momentu My na dílci. V následující tabulce jsou vypsány hodnoty vnitřních sil, které musely být pro jednotlivé řezy zadány.

Průběhy vnitřních sil

Pro vytvoření těchto průběhů byly zadány následující hodnoty:

Číslo řezu

souřadnice x [m]

N [kN]

Vz [kN]

My [kN]

1

0,00

20,00

-10,00

0,00

2

2,50

-10,00 (zleva)

25,00

3

2,50

10,00 (zprava)

4

5,00

20,00

10,00

0,00

Hodnoty v nezadaných polích jsou vypočteny programem automaticky pomocí lineární interpolace.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.