0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Spojovací prostředky - styčníkový plech

Ve výpočtech se předpokládá, že styčníkový plech namáhaný v rovině je částečně vyztužen pro namáhání v rovině připojovanými prvky. Styčníkový plech se proto posuzuje jako třídy 3, tj. pouze v pružné oblasti působení, ale bez uvažování případného místního boulení plechu. Výše uvedený předpoklad není konzervativní a pro některá konstrukční uspořádání nelze využít.

Plný a oslabený průřez ve smyku

Návrhová únosnost plechu ve smyku se vypočte podle

pokud je detail namáhaný též na ohyb (styčníková deska a stěna nosníku v detailu "Břit"), je proveden následující posudek:

kde je:

Av

  • plocha ve smyku

1.27

  • Redukční součinitel, který zohledňuje nominální ohybový moment přípoje

Oslabení otvory pro posouzení čelní desky ve smyku se neuvažuje pro

jinak se únosnost desky ve smyku pak stanoví ze vztahu

kde je:

Av,net

  • oslabená plocha ve smyku

Vytržení bloku při namáhání smykem

Při tomto posouzení se zjistí oslabená plocha namáhaná tahem Ant. Pro detail s jednou řadou šroubů je použit vztah:

Pro detail se dvěma řadami šroubů má vztah podobu

Oslabená plocha namáhaná smykem Anv je získána jako

Při posouzení je použit vzorec

Posouzení čelní desky probíhá obdobným způsobem:

Únosnost je dána vztahem

Čelní deska ve smyku

V ohybu

Pokud je splněno

vypočte se návrhová únosnost plechu v ohybu pro průřez 3. třídy dle čl. 6.2.5 normy EN 1993-1-1 z výrazu

Pokud výše uvedený výraz není splněn (jedná se o dlouhou konzolu), je proveden posudek s vlivem klopení. Návrhová únosnost je poté dána vztahem

kde součinitel 0,6 zohledňuje trojúhelníkový tvar průběhu ohybového momentu v konzole a χLT je získán ze štíhosti styčníkové desky . Ta je spočtena následujícím vzorcem:

kde

S oslabením otvory se uvažuje v případě, že

Kombinace smyku a ohybu

V případě, že je plech namáhán ve smyku méně než na polovinu své návrhové únosnosti, se nemusí uvažovat dle EN 1993-1-1 čl. 6.2.8 s kombinací smyku a ohybu. V opačném případě se únosnost v ohybu redukuje vlivem smyku.

Styčníkový plech v případě posuzování styčníku s úhelníky může být v rovině komplikovaně namáhán. Ve výpočtu je posouzena jeho únosnost pouze ve vodorovném, obvykle rozhodujícím, řezu u svaru. Tento řez je posouzen na kombinaci namáhání ve smyku, v tahu a v ohybu. V případě připojení více prutů do styčníku je uvažováno posouzení pouze pro výsledné namáhání.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.