0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Materiálové charakteristiky

Program obsahuje databázi standardních materiálů, navíc je možno zadat materiál vlastní. Databáze obsahuje jehličnatá dřeva zatříděná podle ČSN 73 2824-1 a podle dalších národních norem pro třídění dřeva spolu s přiřazením třídy pevnosti podle EN 338 tak, jak uvádí norma ČSN EN 1912. Materiál je možno v databázi volit i přímo podle pevnostní třídy, tímto způsobem je možno volit i dřeva listnatých stromů nebo pevnostní třídy lepených lamelových dřev. Z databáze se načítají tyto parametry materiálu:

fm,k

  • Charakteristická pevnost v ohybu

ft,0,k

  • Charakteristická pevnost v tahu ve směru vláken

fc,0,k

  • Charakteristická pevnost v tlaku ve směru vláken

fv,k

  • Charakteristická pevnost ve smyku

E0,mean

  • modul pružnosti rovnoběžně s vlákny (střední hodnota)

E0,05

  • 5%-kvantil charakt. modulu pružnosti ve směru vláken

Gmean

  • modul pružnosti ve smyku (střední hodnota)

ρk

  • Charakteristická hodnota hustoty

Posudek požární odolnosti prvku počítá s nižší spolehlivostí materiálu, než posudek prvku při běžné teplotě. Souvisí to s tím, že požární situace je mimořádný stav, který během životnosti konstrukce nastane zpravidla nejvýše jednou a jediným požadavkem na konstrukci při této situaci je to, aby zajistila čas potřebný pro bezpečné uniknutí osob z objektu. Proto při stanovení návrhové hodnoty pevnosti materiálu při požáru norma nevychází z charakteristické hodnoty pevnosti, což je 5% kvantil, ale za výchozí bere 20% kvantil pevnosti. 20% kvantil se z charakteristických hodnot získává přenásobením součinitelem kfi větším než 1, jehož hodnoty norma stanovuje.

Do výpočtu pak vstupují tzv. návrhové hodnoty vlastností materiálu. Ty se z 20% kvantilu získávají přenásobením modifikačním součinitelem kmod,fi a vydělením součinitelem spolehlivosti materiálu γM,fi. Návrhové hodnoty jsou označeny indexem d.  Modifikační součinitel kmod,fi závisí na použité metodě posudku.

Kapitola 3.2 normy ČSN EN 1995-1-1 dovoluje zvětšit charakteristické pevnosti v tahu a ohybu pro průřezy malých rozměrů . Zavádí pro to součinitel kh, který se v programu vypočítává dle vzorce (3.1).

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.