0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Krátká konzola

Základní výpočtové okno obsahuje v levé části pole pro zadávání vstupních údajů, v pravé horní části náhled na konstrukci a vpravo dole výpis výsledků posouzení. Vzhled pracovní plochy je možné ovlivnit v dialogovém okně "Možnosti". Jako vstupní data se zadávají následující údaje:

Materiály

V této části se zadávají materiálové charakteristiky betonu a výztuže. Samotný výběr probíhá v okně "Materiály", kde si lze jak vybírat z předdefinovaných pevnostních tříd, tak zadat zcela libovolný materiál. Okno je dostupné pomocí tlačítka "Upravit". Bez zadání materiálových charakteristik není umožněno zadávání dalších částí.

Rozměry

Část "Rozměry" slouží k výběru tvaru konzoly a zadání jednotlivých rozměrů. Tvar konzoly lze zvolit kliknutím na tlačítko se schématem konzoly.

Tlačítko pro volbu tvaru konzoly

Samotné rozměry konzoly je možné zadávat buď v příslušných zadávacích polích nebo pomocí přímé editace rozměrů na pracovní ploše.

Změna rozměru na pracovní ploše

Zatížení

Krátká konzola je primárně zatížena svislým zatížením na určitém rameni. Kompletní zadání zatížení se skládá z následujících údajů:

Excentricita aC

  • vzdálenost působiště síly od hrany nosného prvku (sloupu či nosníku)

Svislá síla FEd

  • návrhová hodnota svislého zatížení

Vodorovná síla HEd

  • přídavná vodorovná složka zatížení, hodnota je standardně dopočítána ze svislé síly, je možné ji však libovolně měnit. Přídavná vodorovná síla zvětšuje nutnou plochu hlavní výztuže konzoly

HEd/FEd

  • poměr mezi svislým a vodorovným zatížením, minimální doporučená velikost součinitele dle literatury je 0,2

Úložná deska

Pro úložnou desku se zadávají následující údaje:

Délka lp

  • délka úložné desky. Vnitřní okraj úložné desky vstupuje do pravidel pro rozmístění svislých třmínků

Výška Δh

  • výška úložné desky. Tato hodnota zvyšuje excentricitu působiště zatížení a tedy sílu v hlavní tahové výztuži.

Šířka bp

  • šířka úložné desky

Vyztužení

Tato část umožňuje zadat hlavní tahovou výztuž konzoly. Výztuž se zadává pomocí profilu a počtu vložek.

Pokud je zaškrtnuto políčko "Minimální krytí", program automaticky dopočítá minimální krytí výztuže jako součet minimálního krytí z dialogového okna "Krytí výztuže" (okno je dostupné tlačítkem "Upravit") a profilu svislých třmínků. Pokud není toto políčko zaškrtnuto, je možné v poli "Krytí" zadat vlastní hodnotu krytí vrchní vrstvy výztuže.

Tlačítko s náhledem na výztuž umožňuje spustit okno "Vyztužení", které obsahuje rozšířené možnosti zadávání výztuže (různé profily ve vrstvě, druhá vrstva).

Tlačítko pro podrobné zadání výztuže

Třmínky

V rámci vyztužení konzoly se zadává vyztužení svislými a vodorovnými třmínky. Vodorovné třmínky slouží k zachycení příčných tahů v tlačené betonové diagonále. Svislé třmínky navíc u dlouhých konzol vytvářejí tahové pruty v náhradní příhradovině.

Třmínky se zadávají pomocí průměru výztuže, počtu třmínků (počet řad výztuže viditelné v bočním pohledu na konzolu) a počtu střihů (počet svislých částí výztuže v rámci jedné řady). Třída oceli třmínků se zadává v části "Materiál" (popsáno výše).

Výsledky

V pravé dolní části se průběžně zobrazují výsledky výpočtu případně chybová hlášení. Výpočtu se věnuje zvláštní kapitola v teoretické části nápovědy.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.