0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Patní deska - únosnost v tlaku

Pevnost betonu v koncentrovaném tlaku od zatížení ocelovou deskou je možno dle EN 1993-1-1 určit jako

Rozměry desky a betonového bloku pro výpočet součinitele koncentrace

kde je:

βj

 • koeficient přípoje, který je roven hodnotě 2/3, se použije v případě, kdy je charakteristická pevnost malty podlití alespoň 0,2 násobkem charakteristické pevnosti betonu a tloušťka malty je menší než 0,2 násobek nejmenšího rozměru patní desky

fcd

 • návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku

kj

 • součinitel koncentrace napětí

Součinitel koncentrace napětí kj se získá jako

kde je:

a, b

 • rozměry patní desky

a1, b1

 • rozměry účinné části základu

h

 • výška betonového základu

Hodnoty a1 a b1 lze brát jako nejmenší z

Předpokládá se, že napětí v betonu bude rozloženo rovnoměrně pod náhradní plochou. Tato plocha je tvořena profilem sloupu a pruhem účinné šířky c kolem obrysu sloupu, viz obr. 3. Účinná šířka c je nejvíce

kde je:

t

 • tloušťka patní desky

fy

 • mez kluzu patní desky

fj

 • únosnost betonu v koncentrovaném tlaku

γM0

 • parciální součinitel spolehlivosti oceli

Náhradní plocha pod patní deskou pro stěnu a pásnici sloupu

Náhradní plocha pod patní deskou

Tuhost

Zatlačení poddajné obdélníkové desky do betonového základu při zatížení silou F lze stanovit pomocí teorie pružného poloprostoru jako

kde součinitel tvaru desky α závisí na materiálových charakteristikách. Pro ocelovou desku na betonovém bloku lze dle (Wald, Sokol; 1996) psát

kde je:

δr

 • deformace pod dokonale tuhou deskou

α

 • tvarový součinitel

Ec

 • modul pružnosti betonu

L

 • délka desky

ar

 • šířka náhradní tuhé desky

Z deformací lze vyjádřit jeho tuhost ve tvaru používaném v EN 1993-1-8 jako

Náhradní šířku T-profilu ar lze podle (ed.Weynand; 1999) v pružném stavu nahradit šířkou

kde je:

tw

 • tloušťka stojiny náhradního T-profilu

t

 • tloušťka patní desky

Literatura

Wald F., Sokol Z.: Proposal of the Stiffness Design Model of the Column Bases, Connection v Steel Structures II, Behaviour, Strength, and Design, ed. Bjorhovde, Colson, Zandonini, Pergamon Press, London 1996, s. 237 - 249, ISBN 0-08-042821-5.

COST C1: Column Bases in Steel Building Frames, ed. K. Weynand, EC, Brussels 1999.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.