0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Podélná výztuž

Tato část slouží k zadávání a posouzení ohybové výztuže na dílci. Výztuž se zadává po jednotlivých vložkách v tabulce v zadávacím rámu. Vkládání  a úpravy jednotlivých vložek probíhají v dialogovém okně "Editace vložky". V tomto dialogovém okně lze zadat tvar, délku, profil a umístění vložek.

Program v této části ovládacího stromečku provádí zároveň posouzení zadané výztuže. Kompletní výsledky posouzení pro celý nosník si lze prohlédnout v samostatném okně "Podrobně", které se spouští stejnojmenným tlačítkem. Průběhy využití, posouvajících sil (zatížení) a únosností lze vykreslit v přehledném grafu na pracovní ploše. Veličiny, které budou vykresleny, a vlastnosti grafu s průběhy lze změnit v samostatném dialogovém okně, které je dostupné tlačítkem "Průběhy". Standardně jsou grafy vykreslovány pro obálku zatěžovacích případů, avšak v rozbalovacím seznamu si lze vybrat též zobrazení výsledků pro konkrétní zatěžovací případ.

Pro posouzení ohybové výztuže lze nastavit, zda má být do únosnosti průřezu započítána i výztuž v tlačené oblasti betonu. Toto chování lze ovlivnit nastavením "Započítat tlačenou výztuž".

V rozbalovacím seznamu "Redukce momentů" lze určit, zda mají být ohybové momenty nad podporami redukovány či nikoliv. K dispozici jsou následující varianty:

neredukovat

  • ohybové momenty nad podporami nejsou redukovány, pro posouzení jsou použity výsledky získané výpočtem vnitřních sil na spojitém nosníku

redukovat do líce

  • pro posouzení ohybové výztuže nad podporou jsou použity hodnoty ohybových momentů na líci podpory. Vyšší hodnoty ohybových momentů přímo nad podporou jsou ignorovány.

redukovat jako spojitý nosník

  • Ohybový moment a posouvající síla nad podporou jsou redukovány s ohledem na předpoklad, že je podporový tlak po šířce podpory rozložen rovnoměrně. Postup je založen na kapitole 3.3.3. normy ČSN 73 1201 a řeší případy, kdy je spojitý nosník prostě uložen na podpoře (například stropní deska podepřená zděnou konstrukcí).

Část "Podélná výztuž" posouzení dílce

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.