0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Stěna

Úloha "Stěna" slouží k posouzení běžného metru stěny na libovolný počet kombinací vnitřních sil. Práce s jednotlivými úlohami (vkládání, manipulace) je popsána v části "Ovládací stromeček".

Úloha typu "Stěna"

Dialogové okno obsahuje následující části:

Průřez, Materiál

Tato část slouží k zadání tloušťky stěny a materiálu. Materiálové charakteristiky lze zvolit či zadat v dialogovém okně "Zdivo", které se spouští stejnojmenným tlačítkem.

Vzpěr

Tato část umožňuje zadat parametry vzpěru. Pomocí tlačítek lze vybrat způsob uložení stěny. Na základě vybraného schématu se použije odpovídající vzorec z kapitoly 5.5.1.2. normy ČSN EN 1996-1-1. U stěn podepřených nahoře i dole lze vybrat, zda jsou uchyceny železobetonovým či trámovým stropem. Tato volba má vliv na velikost zmenšujícího součinitele ρn. Podepření železobetonovým stropem by mělo být zvoleno pouze v případech, kdy je stěna podepřena  železobetonovou konstrukcí z obou stran nebo když jednostranné uložení železobetonové konstrukce přesahuje 2/3 tloušťky stěny. Dále je nutné zadat skutečnou výšku stěny případně i délku (u stěn podepřených ze stran). Na základě těchto údajů program automaticky  stanoví velikost vzpěrné délky. Pokud se vybere tlačítko "Vlastní", vzpěrná výška se nepočítá dle normy, ale je možné zadat libovolnou hodnotu. Podrobnosti o výpočtu vzpěru jsou uvedeny v teoretické části nápovědy v kapitole "Výpočet vzpěrných délek".

Část "Vzpěr" v posouzení řezu

Zatěžovací případy

Tato část umožňuje zadat jednotlivé zatěžovací případy (kombinace vnitřních sil a momentů), které jsou pro daný řez posuzovány. Zatěžovací případy se zadávají v tabulce pomocí standardních tlačítek "Přidat", "Upravit" a "Odstranit". Tabulka zobrazuje veškeré potřebné informace o zatěžovacích případech (především velikosti vnitřních sil a celkové využití průřezu pro daný zatěžovací případ. Zadávání vnitřních sil probíhá v dialogovém okně "Editace zatěžovacího případu".

Zatěžovací případy je možné do tabulky vložit též importem textového respektive *.csv souboru. Toto řešení je vhodné v případech, kdy je nutné zadat větší počet případů, které vznikly například výpočtem v jiném statickém programu. Nastavení importu a výběr vstupního souboru se provádí v okně "Import zatížení", které se spouští tlačítkem "Import".

Výsledky

Tato část zobrazuje základní výsledky posouzení všech zadaných zatěžovacích případů. Pro mezní stav únosnosti je vypsána tabulka s jednotlivými zatěžovacími případy. Pro každý zatěžovací případ je zobrazen přehled zadaných zatížení (indexy začínající E) a spočtených únosností (indexy začínají R). Pokud některá hodnota zatížení (resp. kombinace zatížení) překračuje únosnost řezu, je daná hodnota zatížení zvýrazněna červenou barvou. Poslední sloupec ukazuje celkové posouzení daného zatěžovacího případu (vyhovuje/nevyhovuje). Pro mezní stav použitelnosti jsou vypsány jednotlivé posudky včetně konečného hodnocení vyhovuje/nevyhovuje.

Podrobné výsledky pro aktivní zatěžovací případ lze zobrazit pomocí tlačítka "Podrobně" v tabulce zatěžovacích případů. Výsledky se zobrazí v samostatném okně, toto okno umožňuje uložení textu do schránky pomocí Ctrl+C a vložení do jiného dokumentu.

Postupy použité při posouzení jsou popsány v teoretické části nápovědy v kapitolách "Mezní stav únosnosti" a "Mezní stav použitelnosti".

Část "Výsledky výpočtu" v posouzení stěny

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.