0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Ocelové spoje

Program "Ocelové spoje" slouží k posouzení spojů ocelových konstrukcí dle EN 1993-1-8.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní programu se skládá z hlavního menu s nástrojovými lištami v horní části okna, ovládacího stromečku v levé části a pravé části okna, která je určena pro zadávání vstupů a prohlížení výsledků. Hlavní menu obsahuje všechny nástroje, které lze využít při práci s programem. Ovládací stromeček slouží ke správě jednotlivých úloh v projektu a též k navigaci mezi jednotlivými částmi zadávání. Práce se stromečkem je popsána v samostatné kapitole "Ovládací stromeček". Alternativou k ovládacímu stromečku je část "Data" hlavního menu. Tvorba výstupní dokumentace probíhá v okně "Tisk a export dokumentu", které je přístupné z ovládací lišty "Soubory" nebo z části "Soubor" hlavního menu.

Program podporuje následující typy spojů:

Přípoj nosníku na sloup

  • styčník napojení nosníků nebo prutů příhradové konstrukce na sloup. Přípoje mohou být umístěny ze všech čtyř stran sloupu.

Délkové napojení nosníku

  • styčník napojení konců dvou nosníků pomocí čelních desek. Je možné zvolit kloubovou i ohybově tuhou variantu.

Přípoj nosníku na průvlak

  • styčník napojení nosníku na průvlak pomocí kloubové čelní desky. Spoj může být modelován jako oboustranný

Styčník příhradové konstrukce

  • styčník příhradové konstrukce z dutých či L-profilů

Patka sloupu

  • ukotvení sloupu do základu pomocí šroubů a styčníkové desky nebo zabetonováním. V detailu s patní deskou je tuhost spoje automaticky počítána dle geometrie styčníku. Pro kotvení zabetonováním jsou normálové síly přenášeny soudržností pláště sloupu a betonu a opřením patního plechu. Ohybový moment a smykové síly jsou přenášeny opřením pláště sloupu.

Jednotlivé úlohy se zadávají tlačítkem "Přidat" v záhlaví ovládacího stromečku.

Úvodní obrazovka

Základní obrazovka umožňuje nastavit základní informace o projektu a změnit výpočtové parametry.

Rám "Obecné údaje o projektu" zobrazuje údaje z dialogového okna "Obecné údaje o projektu", které je možno využít při sestavování záhlaví čí zápatí výstupní dokumentace. Tyto údaje lze změnit pomocí tlačítka "Upravit".

V části "Norma" lze zvolit parametry návrhové normy (dílčí součinitele spolehlivosti apod.). Parametry se zadávají v samostatném dialogovém okně "Volba normy", které je dostupné pomocí tlačítka "Upravit".

Rám "Parametry výpočtu" obsahuje volbu, zda se jedná o konstrukci s posuvnými či neposuvnými styčníky. Tento parametr je používán při výpočtu tuhosti přípoje a zatřídění přípoje (tuhý, polotuhý, kloubový).

Část "Společné zadávání materiálu" umožňuje zadat shodný materiál pro všechny úlohy v projektu. Pokud je některý materiál zadán jako společný pro celý projekt, nelze ho v jednotlivých úlohách měnit. Pro zadání společného materiálu je nutné nejprve zvolit danou skupinu prvků ("Prvky konstrukce" - tedy ocelové části jako např. sloup, patní deska; "Šrouby"), zaškrtnout nastavení "Použít u všech styčníků" a poté zadat společný materiál buď z přednastavené databáze (tlačítko "Katalog") nebo jako vlastní materiál s ručně zadanými hodnotami únosnosti (tlačítko "Vlastní").

Zadání materiálu šroubů pro všechny úlohy projektu

Vzhled programu je možné ovlivnit v dialogovém okně "Možnosti", které je přístupné z části "Nastavení" hlavního menu.

Základní obrazovka programu "Ocelové spoje"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.