Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Ocelové spoje

Program "Ocelové spoje" slouží k posouzení spojů ocelových konstrukcí dle EN 1993-1-8.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní programu se skládá z hlavního menu s nástrojovými lištami v horní části okna, ovládacího stromečku v levé části a pravé části okna, která je určena pro zadávání vstupů a prohlížení výsledků. Hlavní menu obsahuje všechny nástroje, které lze využít při práci s programem. Ovládací stromeček slouží ke správě jednotlivých úloh v projektu a též k navigaci mezi jednotlivými částmi zadávání. Práce se stromečkem je popsána v samostatné kapitole "Ovládací stromeček". Alternativou k ovládacímu stromečku je část "Data" hlavního menu. Tvorba výstupní dokumentace probíhá v okně "Tisk a export dokumentu", které je přístupné z ovládací lišty "Soubory" nebo z části "Soubor" hlavního menu.

Program podporuje následující typy spojů:

Přípoj nosníku na sloup

  • styčník napojení nosníků nebo prutů příhradové konstrukce na sloup. Přípoje mohou být umístěny ze všech čtyř stran sloupu.

Délkové napojení nosníku

  • styčník napojení konců dvou nosníků pomocí čelních desek. Je možné zvolit kloubovou i ohybově tuhou variantu.

Přípoj nosníku na průvlak

  • styčník napojení nosníku na průvlak pomocí kloubové čelní desky. Spoj může být modelován jako oboustranný

Styčník příhradové konstrukce

  • styčník příhradové konstrukce z dutých či L-profilů

Patka sloupu

  • ukotvení sloupu do základu pomocí šroubů a styčníkové desky nebo zabetonováním. V detailu s patní deskou je tuhost spoje automaticky počítána dle geometrie styčníku. Pro kotvení zabetonováním jsou normálové síly přenášeny soudržností pláště sloupu a betonu a opřením patního plechu. Ohybový moment a smykové síly jsou přenášeny opřením pláště sloupu.

Jednotlivé úlohy se zadávají tlačítkem "Přidat" v záhlaví ovládacího stromečku.

Úvodní obrazovka

Základní obrazovka umožňuje nastavit základní informace o projektu a změnit výpočtové parametry.

Rám "Obecné údaje o projektu" zobrazuje údaje z dialogového okna "Obecné údaje o projektu", které je možno využít při sestavování záhlaví čí zápatí výstupní dokumentace. Tyto údaje lze změnit pomocí tlačítka "Upravit".

V části "Norma" lze zvolit parametry návrhové normy (dílčí součinitele spolehlivosti apod.). Parametry se zadávají v samostatném dialogovém okně "Volba normy", které je dostupné pomocí tlačítka "Upravit".

Rám "Parametry výpočtu" obsahuje volbu, zda se jedná o konstrukci s posuvnými či neposuvnými styčníky. Tento parametr je používán při výpočtu tuhosti přípoje a zatřídění přípoje (tuhý, polotuhý, kloubový).

Část "Společné zadávání materiálu" umožňuje zadat shodný materiál pro všechny úlohy v projektu. Pokud je některý materiál zadán jako společný pro celý projekt, nelze ho v jednotlivých úlohách měnit. Pro zadání společného materiálu je nutné nejprve zvolit danou skupinu prvků ("Prvky konstrukce" - tedy ocelové části jako např. sloup, patní deska; "Šrouby"), zaškrtnout nastavení "Použít u všech styčníků" a poté zadat společný materiál buď z přednastavené databáze (tlačítko "Katalog") nebo jako vlastní materiál s ručně zadanými hodnotami únosnosti (tlačítko "Vlastní").

Zadání materiálu šroubů pro všechny úlohy projektu

Vzhled programu je možné ovlivnit v dialogovém okně "Možnosti", které je přístupné z části "Nastavení" hlavního menu.

Základní obrazovka programu "Ocelové spoje"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.