0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Parametrická křivka

Tento program slouží ke stanovení charakteristik parametrické teplotní křivky na základě zadaného požárního zatížení v daném požárním úseku.

Základní práce s programem

Zadávání jednotlivých vstupních údajů se provádí v levé části hlavního okna programu. Pravá část obsahuje půdorys požárního úseku a též výsledky ve formě grafu teploty v závislosti na čase. Tento graf je průběžně aktualizován dle zadaných vstupních hodnot. Protokol s výsledky výpočtu lze vytisknout v okně "Tisk a export dokumentu", který lze spustit z hlavního menu ("Soubor" - "Tisk"), z nástrojové lišty nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+P.

Pro každou úlohu je možné zadat identifikační údaje (název úlohy, autor apod.), které lze využít při sestavování záhlaví a zápatí výstupní dokumentace. Tyto údaje lze zadat v okně "Obecné údaje o projektu", které je přístupné z hlavního menu ("Nastavení" - "Projekt"). Součástí programu je též okno "Údaje o firmě", které obsahuje identifikační údaje firmy (kontakty, seznam projektantů). Tyto údaje jsou sdílené všemi programy Fin EC a mohou být též využity při sestavování výstupní dokumentace. Okno je přístupné z části "Nastavení" hlavního menu (položka "Firma").

V programu lze zadat následující vstupní údaje:

Stěny požárního úseku

Tato část slouží k zadání geometrie půdorysu požárního úseku. Tvar půdorysu není nijak omezen, je možno jej zadat zcela libovolně. Výška stěn může být nejvýše 4m, což je základní omezení použitelnosti parametrické teplotní křivky. V každé obvodové stěně je možno zadat jeden obdélníkový otvor. Pokud je ve stěně otvorů víc, je třeba zadat rozměry tak, aby plocha zadaného otvoru byla součtem ploch jednotlivých skutečných otvorů a šířka zadaného otvoru součtem šířek skutečných otvorů. Materiály obvodových stěn, podlahy a stropu se popisují hustotou, měrným teplem a tepelnou vodivostí. Materiály jednotlivých obvodových stěn mohou být různé.

Materiál podlahy a stropu

V těchto částech lze zadat materiálové charakteristiky podlahy a stropu, zadávané hodnoty jsou shodné jako v případě stěn požárního úseku.

Požární parametry

Pro stanovení průběhu teplotní křivky jsou potřebné též následující požární parametry:

Doba rozvoje požáru tlim

  • Závisí na rychlosti rozvoje požáru a v normě jsou pro ni stanoveny následující hodnoty: 15min pro velkou rychlost rozvoje požáru (např. divadla, kina, nákupní centra, knihovny), 20min pro střední rychlost rozvoje požáru (např. byty, nemocnice, hotely, kanceláře, školy) a 25min pro malou rychlost rozvoje požáru (např. dopravní prostory)

Charakteristická hustota požárního zatížení na jednotku podlahové plochy qf,k

  • Tato hodnota závisí na druhu provozu v budově a její hodnoty se pohybují zhruba v rozmezí 50-2000 MJ/m2.

Součinitel vlivu velikosti požárního úseku na nebezpečí vzniku požáru δq1

  • Vyjadřuje závislost nebezpečí vzniku požáru na velikosti požárního úseku. Jeho hodnoty se pohybují mezi 1,1 pro plochu 25m2 a 2,13 pro 10000m2.

Součinitel vlivu druhu provozu na nebezpečí vzniku požáru δq2

  • Popisuje nebezpečí vzniku požáru vlivem druhu provozu a nabývá hodnot mezi 0,78 pro galerie, muzea a bazény a 1,66 pro výrobny zábavné pyrotechniky a barev.

Součinitel vlivu aktivních protipožárních opatření δn

  • Zahrnuje vliv funkcí aktivních protipožárních opatření jako jsou detektory, samočinná hasicí zařízení a prostředky a možnosti manuálního hašení. Jeho hodnoty pro jednotlivé aktivní prvky jsou stanoveny v normě EN 1991-1-2, pro běžná protipožární opatření jej lze uvažovat hodnotou 1,0.

Výsledky

Výsledky jsou prezentovány třemi způsoby. Jednak je to zobrazení teplotní křivky jakožto grafu závislosti teploty plynů na čase. Dalším výstupem výsledků je čtveřice následujících parametrů, jimiž je křivka jednoznačně popsána:

O

  • Faktor otvorů

b

  • Tepelná charakteristika povrchu ohraničujících konstrukcí

qt,d

  • Návrhová hodnota hustoty požárního zatížení, vztažená k celkové ploše ohraničujících konstrukcí

tmax

  • Doba dosažení maximální teploty

Tyto parametry jsou vhodné pro použití v dalších výpočtech pomocí jiného software. Pro modelování přesného průběhu teplotní křivky je určen třetí způsob prezentace výsledků, což jsou analytické vztahy pro jednotlivé matematické křivky, z nichž se parametrická teplotní křivka skládá. Je to exponenciální křivka pro fázi ohřevu a přímka pro fázi chladnutí. Tyto vztahy lze použít pro potřeby automatického dopočítávání hodnot teploty v libovolném čase.

Okno programu "Parametrická teplotní křivka"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.