0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace průřezu

Toto dialogové okno slouží k zadání ocelového průřezu. Kromě náhledu obsahuje okno následující tlačítka pro zadávání a úpravy:

Válcované, Svařované, Plné, Složené válcované

  • Tato tlačítka umožňují zadání průřezů, které jsou posuzovány jako celistvé. Zadávání probíhá v "Editoru průřezu". Podrobnosti o vlastnostech celistvých průřezů jsou popsány v kapitole "Průřezy" teoretické části nápovědy.

Členěné válcované, Členěné svařované

  • Toto tlačítko slouží k zadání členěných průřezů (Členěné průřezy se skládají ze dvou či čtyř dílčích průřezů, které jsou spojeny spojkami). Zadávání geometrie dílčích průřezů a vzdáleností mezi nimi probíhá v "Editoru průřezu". Podrobnosti o vlastnostech složených průřezů jsou popsány v kapitole "Průřezy" teoretické části nápovědy.

Číselně

  • Zadávání individuálních průřezových charakteristik.

Editor

  • Umožňuje zadání obecného průřezu pomocí programu "Průřez". Podrobnosti k posouzení obecného prvku v teoretické části.

Podrobnosti

  • Spustí dialogové okno, které zobrazí geometrické charakteristiky zadaného průřezu

Zadávací pole "Natočení" umožňuje zadání natočení průřezu vůči souřadnému systému dílce. Lze tak snadno posuzovat prvky, jejichž hlavní osy jsou natočeny vůči působícímu zatížení. O této problematice pojednává též kapitola "Průřezy" teoretické části nápovědy.

Pro průřez lze též nastavit, jakým způsobem se má provádět posudek. Dostupné jsou následující možnosti:

Plasticita dle zatřízení

  • Způsob posouzení je vybrán automaticky dle třídy průřezu. Dostupné pouze pro průřezy z databáze programu.

Nepočítat plasticky

  • Program neuvažuje ve výpočtu s plasticitou, i když třída průřezu plastický výpočet umožňuje. Výpočet je pak proveden dle 3. nebo 4. třídy. Dostupné pouze pro průřezy z databáze programu.

Počítat elasticky

  • Program provádí pružné posouzení průřezu. Dostupné pouze pro obecné průřezy vytvořené program "Průřez".

Počítat plasticky

  • Program provádí plastické posouzení průřezu. Dostupné pouze pro obecné průřezy vytvořené program "Průřez".

Nastavení "Tvářený za studena" ovlivňuje v souladu s tabulkou 6.2 normy EN 1993-1-1 výběr křivky vzpěrné pevnosti u dutých průřezů.

Pro průřezy zadané programem "Průřez" je nutné zadat plochy Avy, Avz pro posouzení smyku v osách y a z. Pokud se použije nastavení "Odhadnout smykové plochy", program celkovou plochu průřezu rovnoměrně rozdělí do obou směrů.

Dialogové okno "Editace průřezu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.