0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Stěna sloupu v tahu a v tlaku

Únosnost stěny sloupu v tahu

Návrhovou únosnost nevyztužené stěny sloupu v tahu lze určit z výrazu

kde součinitel ω vyjadřuje vliv smyku, tabulka hodnot je uvedena v kapitole "Stěna sloupu ve smyku".

Pro svařované styčníky je možno účinnou výšku v tahu stanovit jako

kde:

pro válcované profily a

pro svařované profily

Svařovaný styčník, přípoj nosníku na sloup

Pro šroubované styčníky lze uvažovat účinnou šířku stěny sloupu beff,t rovnou účinné délce náhradního T-profilu.

Únosnost stěny sloupu v tlaku

Návrhová únosnost nevyztužené stěny sloupu v tlaku lze vypočítat z výrazu

kde součinitel ω vyjadřuje vliv smyku, tabulka hodnot je uvedena v kapitole "Stěna sloupu ve smyku". Únosnost stěny je omezena její stabilitou (lokálním boulením), zohledněnou součinitelem ρ.

Pro svařované styčníky je možno určit účinnou výšku v tlaku podle

kde:

pro válcované profily a

pro svařované profily.

Pro šroubované styčníky s čelní deskou tloušťky tp se určí účinná výška stěny sloupu

zde poslední člen (2tp tj. rozklad napětí v čelní desce) může být omezen velikostí přesahu.Pro styčníky s úhelníky na pásnicích lze počítat s účinnou výškou stěny sloupu

kde je:

ta

  • tloušťka ramene úhelníku

ra

  • poloměr zaoblení ve vrcholu úhelníku

Stabilita stěny sloupu

Desková štíhlost stěny sloupu se určí ze vzorce

Volná výška stěny válcovaného průřezu sloupu dwc se určí jako

a pro svařované průřezy podle vzorce

Redukční součinitel ρ se určí pro

jako

a pro

jako

Vliv normálového napětí ve sloupu

Normálové napětí může mít vliv na únosnost pásnice a stěny sloupu při sčítání účinků v tlaku. Jestliže normálové napětí v pásnici sloupu σcom,Ed na začátku zaoblení válcovaného průřezu nebo na okraji krčního svaru svařovaného průřezu překročí hodnotu 0,5fy,wc, redukuje se únosnosti stěny sloupu v tlaku Fc,wc,Rd součinitelem kwc

Tuhost

Tuhost nevyztužené stěny sloupu v tlaku k2, respektive nevyztužené nebo vyztužené stěny sloupu v tahu k3, se stanoví jako

kde je:

beff,wc

  • účinná výška stěny sloupu v tlaku nebo v tahu

dwc

  • volná výška stěny sloupu

twc

  • tloušťka stěny sloupu

Pro styčník s jednou řadou šroubů v tahu lze beff,t,wc uvažovat jako nejmenší z účinných délek Leff (jednotlivě nebo jako součást skupiny šroubů).

Výztuhy stěny sloupu

Stěnu sloupu lze vyztužit v tahu a v tlaku. Výztuhy v tahu a v tlaku mají mít tloušťku jako pásnice nosníku a nejméně stejnou kvalitu. Plnou únosnost dosahují i výztuhy na částečnou výšku stěny sloupu, jestliže výztuha přesahuje do stěny alespoň (bb+ twc)/2, kde bb je šířka nosníku a twc je tloušťka stěny sloupu.

Výztuhy stěny nosníku v tlaku a v tahu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.