0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výsečové charakteristiky

Program Výseč provádí výpočet následujících průřezových charakteristik:

Výsečová pořadnice

Výsečová pořadnice je dvojnásobek plochy výseče opsané průvodičem mezi zvoleným počátkem a daným bodem průřezu. Počátek leží někde na střednici průřezu, střed, z něhož vychází a kolem nějž se otáčí průvodič, může být libovolný bod a my jej nazýváme pól. Na uzavřených větvích (buňkách) se hodnoty výsečové pořadnice ještě doplňují o vliv konstantních smykových toků, které v uzavřených větvích vznikají.

Hlavní výsečová pořadnice

Výsečová pořadnice φ se stane hlavní výsečovou pořadnicí ω tehdy, jestliže počátek bude zvolen tak, aby platilo:

neboli statický výsečový moment celého průřezu je nulový (to je obdoba podmínky, která platí pro těžiště průřezu).

Je zřejmé, že hlavní výsečová pořadnice je závislá na volbě pólu. V praxi se používají výsečové charakteristiky určené s pólem v těžišti nebo ve středu smyku. Program Výseč navíc nabízí výsečové charakteristiky určené s pólem v počátku souřadného systému.

Moment tuhosti v prostém kroucení

Moment tuhosti v prostém kroucení počítáme na otevřených větvích ze vztahu

kde je:

li

  • délka i-té hrany větve

δi

  • tloušťka i-té hrany větve

Na buňkách používáme vztahu

kde je:

D

  • parametr závislý na smykovém toku v buňce

Ω

  • dvojnásobek velikosti plochy opsané střednicí buňky

Střed smyku

Střed smyku je bod, kterým vždy prochází výslednice vnitřních smykových sil na průřezu. Pokud tímto bodem prochází i výslednice vnějších příčných sil, nedochází v průřezu ke kroucení od ohybového namáhání. Redukcí příčného zatížení ke středu smyku lze tak od sebe oddělit torzní a ohybové účinky příčného zatížení. Střed smyku bývá nazýván hlavním pólem a k němu, jakožto pólu, zpravidla určujeme výsečové charakteristiky průřezů.

Statický výsečový moment

Statický výsečový moment je charakteristikou potřebnou pro výpočet smykového napětí od od vázaného kroucení. Počítá se podle vztahu

kde je:

s

  • střednice průřezu

ω

  • hlavní výsečová pořadnice

δ

  • tloušťka stěny průřezu v daném místě

Výsečový moment setrvačnosti

Výsečový moment setrvačnosti vyjadřuje tuhost průřezu vůči deplanaci. Je charakteristikou potřebnou pro výpočet normálového napětí při vázaném kroucení. Je dán vztahem

kde je:

A

  • plocha průřezu

ω

  • hlavní výsečová pořadnice

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.