0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost v tlaku s vlivem vzpěru

Návrhová vzpěrná únosnost průřezu je dána vztahem

kde je:

χ

 • součinitel vzpěrnosti

A

 • plocha průřezu

fy

 • mez kluzu oceli

γM1

 • součinitel spolehlivosti

Pro průřezy 4. třídy se počítá s efektivní plochou průřezu Aeff. Je-li průřez oslaben, počítá se s oslabenou plochou průřezu Aosl. Vzpěrná únosnost se počítá pro vybočení ve směrech os y a z nebo ve směrech hlavních os η a ζ.

Pro vybočení kolmo k osám z a y jsou štíhlosti λz resp. λy dány vztahem

kde je:

Lcr,z, Lcr,y

 • vzpěrná délka pro vybočení kolmo k ose z resp. y

iz, iy

 • poloměr setrvačnosti kolmý k ose z a y

Poměrné štíhlosti resp. jsou dány vztahem

kde je:

λz, λy

 • štíhlosti k osám z a y

λ1

 • hodnota štíhlosti pro výpočet poměrné štíhlosti

Aeff

 • efektivní plocha průřezu

A

 • celková plocha průřezu

Hodnota štíhlosti λ1 pro výpočet poměrné štíhlosti je spočtena vztahem

kde je:

E

 • modul pružnosti oceli

fy

 • mez kluzu oceli

Pro hodnoty resp. a tvar posuzovaného průřezu je stanovena hodnota součinitele imperfekce α, která reprezentuje jednu z pěti křivek vzpěrné pevnosti a0, a, b, c, d. Součinitele vzpěrnosti χz resp. χy jsou pak počítány ze vztahu

avšak musí být splněno, že

kde φ je pro směry z a y získáno dle následujících vzorců

Se součiniteli  χz resp. χy jsou spočteny vzpěrné únosnosti Nb,Rd,z resp. Nb,Rd,y

Vzpěrné únosnosti průřezu se případně redukují při namáhání "velkým smykem" (blíže popsáno v kapitole "Malý a velký smyk"). Součinitel redukce tlakové únosnosti je určen podle vztahu

kde je:

ρz, ρy

 • součinitel redukce únosnosti vlivem smyku ve směru osy z resp. y

AV,z, AV,y

 • plochy přenášející smyk ve směrech os z a y

A

 • celková plocha průřezu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.