0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Střecha/Přístřešek

Typy "Střecha" a "Přístřešek" umožňují vytvoření protokolu zatížení pro střešní konstrukci (uzavřenou či otevřenou). Podporovány jsou různé typy střech (sedlová, valbová apod.) a několik základních půdorysů. Pomocí lokalizace lze v jakémkoliv místě vytvořit řez konstrukcí a zjistit zatížení působící na prutový prvek.

Typ střechy

V rozbalovacím seznamu si lze vybrat jeden z následujících typů střechy:

Vlastní

  • Pomocí tohoto typu lze zadat střechy s nestandardní topologií (různé sklony střešních rovin, kombinace sedlové a valbové střechy, polovalby apod.). Možnosti tohoto typu jsou popsány níže. Tvarové součinitele cpe pro typ "vlastní" jsou odvozeny z kapitol 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 a 7.2.6 normy EN 1991-1-4 na základě topologie střechy. Pokud nelze z topologie jednoznačně odvodit typ střechy, (například střecha s jedním štítem a jednou valbou) je použita varianta s méně příznivými výsledky.

Valbová

  • Tento typ umožňuje zadat valbovou střechu s jednotným sklonem. Pokud je třeba zadat u různé sklony u jednotlivých střešních rovin, je třeba použít typ "vlastní". Výpočet zatížení probíhá dle kapitoly 7.2.6 normy EN 1991-1-4. Pro sklony menší než by měl být použit typ "plochá".

Sedlová

  • Tvarové součinitele cpe pro sedlové střechy jsou stanoveny dle kapitoly 7.2.5 resp. tabulky 7.7 normy. Pro sklony menší než by měl být použit typ "plochá". Pokud je třeba zadat u různé sklony u jednotlivých střešních rovin, je třeba použít typ "vlastní".

Plochá

  • Plochá střecha slouží ke stanovení zatížení větrem na střešní konstrukce se sklonem menším než . Hodnoty součinitelů cpe vychází z kapitoly 7.2.3 resp. tabulky 7.6 normy. V souladu s normou lze pro typ "Střecha" vybrat různé typy hran střechy (ostré, mansardové, zakřivené, s atikou).

Pultová

  • Tento typ střechy je dostupný pouze pro obdélníkový půdorys. Provádí výpočet zatížení větrem dle kapitoly 7.2.4 resp. tabulky 7.6 normy.

Možnosti typu "vlastní"

Pokud je zvolen typ "vlastní", program zpřístupní tabulku "Vlastnosti zdí", kde lze u jednotlivých střešních rovin měnit sklon, výšku okapu či dokonce střešní rovinu vypnout. Takto lze docílit široké palety typů střech. V průběhu úprav v tabulce se v pravé části automaticky aktualizuje náhled na konstrukci.

Tabulka "vlastnosti zdí"

Tabulka "Vlastnosti zdí" obsahuje řádky s jednotlivými hranami půdorysu. Pořadí hran odpovídá číslování na schématu napravo od tabulky. V prvním sloupci "Okap" lze zaškrtnout, zda se má použít u konkrétní hrany střešní rovina či nikoliv. Tímto přepínačem lze vytvořit například střechu s jedním štítem a jednou valbou.

Vypnuté střešní roviny u hran 2 a 4

Ve sloupci "Sklon" lze měnit sklon jednotlivých střešních rovin. Sloupec "Výška okapu" umožňuje posunout okap svislým směrem oproti počáteční úrovni. Takto lze vytvořit například střechu s polovalbou.

Střecha s posunem okapu u hran 2 a 4

Působení větru na střechu

Pro některé sklony střech jsou v normě u vybraných oblastí předepsány hodnoty maximálního tlaku i maximálního sání. Pomocí tohoto přepínače si lze zvolit, zda mají být zobrazeny všechny varianty (položka "Tlak i sání") nebo jen část z nich.

Kotvení (pouze typ "Střecha")

Hodnota zatížení na metr čtvereční může být pomocí této části převedena na počet kotevních prvků. V tom případě je nutné zadat kotevní sílu (únosnost jednoho spojovacího prostředku). Zatěžovací protokol poté obsahuje počty kotevních prvků na metr čtvereční plochy. Tohoto nastavení lze využít například v případě, kdy má být stanoven počet kotevních prvků pro kotvení plochých střech z důvodu sání. Toto nastavení je většinou kombinováno s variantou "Obálka" v následující části "Směr působení větru".

Směr působení větru

V této části lze nastavit, pro jaké směry vanutí větru mají být vytvořeny zatěžovací protokoly. Popis směrů odpovídá orientaci budovy na pracovní ploše. Zvolit lze až čtyři směry působení a obálku. Obálka automaticky zjistí v každém bodě maximální hodnotu ze všech čtyř směrů. Tato část není dostupná pro typ "přístřešek", neboť kapitola 7.3 normy obsahuje již hodnoty tvarových součinitelů pro obálku směrů.

Přístřešek (pouze typ "Přístřešek")

Tato část obsahuje možnost zadat rozsah uvažovaného součinitele plnosti φ v souladu s obrázkem 7.15 normy EN 1991-1-4. Výchozí interval <0;1,0> obsahuje všechny možné stavy, od zcela otevřeného přístřešku (φ=0) až po zcela uzavřený přístřešek (φ=1,0). Pokud je třeba zjistit hodnoty zatížení pouze pro uzavřený přístřešek, je nutné zadat interval jako <1,0;1,0>.

Pomocí záložky "Parametry" se lze vrátit do první části okna, kde lze upravovat údaje ovlivňující velikost maximálního dynamického tlaku a volbu tvarových součinitelů.

Parametry zatížení větrem na střechu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.