0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace zatěžovacího případu

Toto dialogové okno umožňuje zadání všech potřebných údajů (především vnitřních sil) pro zatěžovací případ. Kromě samotného zatížení je třeba v tomto okně vybrat i typ posudku, který má být pro tento zatěžovací případ použit. Na výběr jsou následující možnosti:

Svisle zatížená stěna

  • Tento posudek slouží k posouzení konstrukcí zatížených především svislým zatížením jako celku. Je prováděn posudek v hlavě, patě a ve středu stěny (článek 6.1.2. normy ČSN EN 1996-1-1).

Hlava stěny

  • Tento posudek slouží pro posouzení konstrukcí zatížených především svislým zatížením v hlavě stěny (článek 6.1.2. normy ČSN EN 1996-1-1). Výstřednost zatížení je počítána dle vztahu (6.5).

Střed výšky stěny

  • Tento posudek slouží k posouzení konstrukcí zatížených především svislým zatížením v polovině výšky stěny (článek 6.1.2. normy ČSN EN 1996-1-1). Výstřednost zatížení je počítána dle vztahu (6.7).

Pata stěny

  • Tento posudek slouží k posouzení konstrukcí zatížených především svislým zatížením v patě stěny (článek 6.1.2. normy ČSN EN 1996-1-1). Výstřednost zatížení je počítána dle vztahu (6.5).

Ohyb okolo vodorovné osy

  • Tento posudek slouží k posouzení konstrukcí zatížených bočně (článek 6.3.1. normy ČSN EN 1996-1-1). Představuje způsob porušení, kdy je namáhána ohybem ložná spára zdiva (obrázek 3.1a normy). Pro výpočet se použije pevnost zdiva v tahu za ohybu s rovinou porušení rovnoběžnou s ložnými spárami fxk1.

Ohyb okolo svislé osy

  • Tento posudek slouží k posouzení konstrukcí zatížených bočně (článek 6.3.1. normy ČSN EN 1996-1-1). Představuje způsob porušení, kdy je namáhána ohybem styčná spára zdiva (obrázek 3.1b normy). Pro výpočet se použije pevnost zdiva v tahu za ohybu s rovinou porušení rovnoběžnou s ložnými kolmo k ložným spárám fxk2.

Pro zatěžovací případ "Svisle zatížená stěna" lze zadat všechny vnitřní síly (normálovou sílu, smykové síly a ohybové momenty pro dva směry) v hlavě, středu a patě stěny či pilíře. Pokud nejsou některé hodnoty zadány, program je automaticky dopočítává dle následujících pravidel:

  • normálová síla ve středu stěny Nmd a v patě stěny N2d jsou vypočítány jako součet normálové síly v hlavě paty N1d a vlastní tíhy stěny či pilíře. Vlastní tíha je spočítána z geometrie průřezu za pomoci objemové tíhy (lze zadat v okně "Zdivo" nebo přímo v okně "Editace zatěžovacího případu" a dílčího součinitele zatížení γG= 1,35.
  • smykové síly ve středu stěny Vmdz a Vmdy a v patě stěny V2dz a V2dy automaticky přebírají hodnoty smykových sil v hlavě stěny V1dz a V1dy.
  • ohybové momenty ve středu stěny Mmdz a Mmdy jsou automaticky dopočítány lineární interpolací z hodnot ohybových momentů v patě stěny M2dz a M2dy a v hlavě stěny M1dz a M1dy.

Okno "Editace zatěžovacího případu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.