0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Krytí výztuže

Toto dialogové okno slouží k výpočtu minimálního krytí dle EN 1992-1-1, části 4.4.1.

Vliv prostředí

V této části je vypsán vliv prostředí zadaný v okně "Materiály", neboť tento údaj má vliv na výpočet krytí. Vliv prostředí lze změnit v okně "Vliv prostředí", které je přístupná tlačítkem "Upravit".

Třída konstrukce

Třída konstrukce slouží ke stanovení hodnoty cmin,dur (minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí). Doporučenou třídou konstrukce pro návrhovou životnost 50 let je třída S4. Tato třída může být zvětšena či zmenšena na základě pravidel uvedených v tabulce 4.3N. Dle této tabulky se třída konstrukce zvětšuje v případě zvýšené návrhové životnosti (80 či 100 let), zmenšit třídu lze u deskových konstrukcí resp. v případě zajištění zvláštní kontroly kvality výroby betonu. Samotné stanovení velikosti cmin,dur probíhá dle tabulky 4.4N normy EN 1992-1-1.

Ostatní vlivy

Ostatní vlivy obsahují parametry, které přímo ovlivňují minimální krycí vrstvu cmin a přídavek na návrhovou odchylku Δcdev.

V případě vystavení konstrukce zvýšenému obrusu by měla být dle článku 4.4.1.2.(13) minimální krycí vrstva zvětšena o tzv. obětovanou vrstvu. Pro určení této vrstvy je třeba vybrat "Třídu obrusu". V souladu s normou jsou k dispozici následující možnosti.

Bez obrusu

 • povrch není vystaven obrusu, minimální krycí vrstva není zvětšena

XM1 - střední obrus

 • krytí povrchů se středním obrusem (například pojížděné vozidly se vzduchovými pneumatikami) by mělo být zvětšeno o hodnotu k1. Pokud není v národní příloze stanoveno jinak, měla by být hodnota k1 uvažována jako 5mm.

XM2 - vysoký obrus

 • krytí povrchů s vysokým obrusem (například průmyslové plochy pojížděné vysokozdvižnými vozíky se vzduchovými nebo pevnými gumovými pneumatikami) by mělo být zvětšeno o hodnotu k2. Pokud není v národní příloze stanoveno jinak, měla by být hodnota k2 uvažována jako 10mm.

XM3 - extrémní obrus

 • krytí povrchů s extrémním obrusem (například průmyslové plochy pojížděné vysokozdvižnými vozíky s elastomerovými nebo ocelovými koly nebo nákladními vozidly) by mělo být zvětšeno o hodnotu k3. Pokud není v národní příloze stanoveno jinak, měla by být hodnota k3 uvažována jako 15mm.

Dále dialogové okno obsahuje následující nastavení:

Jmenovitý průměr kameniva větší než 32mm

 • pokud je jmenovitý maximální rozměr kameniva větší než 32mm, měla by se dle článku 4.4.1.2.(3) normy EN 1992-1-1 minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti cmin,b zvětšit o 5mm

Nerovný povrch

 • pokud je podkladový povrch nerovný (například vyčnívající kamenivo), měla by se dle článku 4.4.1.2.(11) normy EN 1992-1-1 minimální krycí vrstva zvětšit minimálně o 5mm

Přídavná bezpečnostní složka krytí

 • betonová krycí vrstva by měla být dle článku 4.4.1.2.(6) normy EN 1992-1-1 zvětšena o přídavnou bezpečnostní složku Δcdur,γ. Hodnota této složky by měla být dána příslušnou národní přílohou. Doporučená velikost této složky dle normy je 0mm.

Korozivzdorná výztuž

 • při použití korozivdorné oceli či podobných opatření lze dle článku 4.4.1.2.(7) normy EN 1992-1-1 zmenšit minimální krycí vrstvu o složku Δcdur,st. Doporučená velikost této složky dle normy je 0mm.

Přídavná ochrana výztuže

 • pokud má beton přídavnou ochranu (např. nátěr) umožňuje článek 4.4.1.2.(8) normy EN 1992-1-1 zmenšení minimální krycí vrstvy o složku Δcdur,add. Doporučená velikost této složky dle normy je 0mm.

Přídavek pro návrhovou odchylku

 • do výpočtu nominální krycí vrstvy má být dle 4.4.1.3(1) zahrnut přídavek zahrnující přípustnou odchylku Δcdev. Pokud není určeno v příslušné národní příloze jinak, je doporučená hodnota 10mm. Tuto hodnotu lze v případě uplatnění systému zajištění kvality (monitorování zahrnuje měření krycí vrstvy) zmenšit na hodnotu v intervalu <10mm, 5mm>. Pokud jsou zajištěny velmi přesné měřící přístroje a jsou odmítány nevyhovující prvky (prefabrikáty), je možné zmenšit Δcdev na hodnotu v intervalu  <10mm, 0mm>.

Při betonáži na nerovné povrchy by měla být krycí vrstva zvětšena dle EN 1992-1-1 článek 4.4.1.3(4) o odpovídající odchylky. Na výběr jsou následující možnosti:

Betonáž na upravené podloží

 • Při betonáži na upravené podloží (včetně podkladního betonu) má být krycí vrstva minimálně rovna hodnotě k1. Pokud není v národní příloze stanoveno jinak, měla by být hodnota k1 uvažována jako 40mm.

Betonáž na zeminu

 • Při betonáži na zeminu má být krycí vrstva minimálně rovna hodnotě k2. Pokud není v národní příloze stanoveno jinak, měla by být hodnota k2 uvažována jako 75mm.

Výpočet si lze zkontrolovat ve spodní části dialogového okna. Výpočet minimálního krytí je popsán v teoretické části nápovědy v kapitole "Minimální krytí".

Dialogové okno "Krytí výztuže"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.