0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Generátor kombinací

Dialogové okno "Generátor kombinací" slouží k hromadné tvorbě kombinací zatěžovacích stavů na základě zadaných kombinačních pravidel. S ohledem na charakter normy EN 1990 může být počet generovaných kombinací poměrně velký a v extrémních případech by mohl způsobit i výrazné zpomalení programu. Z tohoto důvodu je v pravém dolním rohu vypisována informace o předpokládaném počtu kombinací, které budou vygenerovány. Uživatel tak může ještě před spuštěním generování zjistit, kolik kombinací bude vytvořeno, a případně upravit podmínky generátoru. Horní část slouží k zadávání podmínek pro generování kombinací, spodní obsahuje různá nastavení generátoru.

Vzájemně spolupůsobící zatěžovací stavy

V této části je možné sloučit zatěžovací stavy, které mají v kombinacích vždy vystupovat společně. Nelze do jedné skupiny slučovat stálá a proměnná zatížení. Pokud je v "Parametrech generátoru" zaškrtnuté nastavení "Všechna stálá vždy v kombinaci", nemá vytváření skupin stálých zatěžovacích stavů vliv na výskyt v kombinaci, neboť každá vygenerovaná kombinace bude obsahovat všechny stálé stálé zatěžovací stavy (kromě navzájem vyloučených). V takovém případě má slučování stálých zatěžovacích stavů vliv pouze na uvažování příznivých/nepříznivých účinků zatížení (za předpokladu, že není zaškrtnuto "Stálá zatížení působí pouze nepříznivě".

Vyloučené spolupůsobení zatěžovacích stavů

V této části lze zadat, jaké zatěžovací stavy se spolu nesmí vyskytnout v kombinaci. Vylučovat lze navzájem libovolné zatěžovací stavy či sloučené skupiny, nezáleží na typu zatěžovacích stavů.

Při zadávání skupiny pro vyloučení lze využít dva způsoby zadávání:

Vzájemné vyloučení

 • Lze zadat libovolný počet zatěžovacích stavů, v seznamu vygenerovaných kombinací se objeví pouze kombinace, ve kterých je maximálně jeden zatěžovací stav ze zadané skupiny

Vyloučení po dvojicích

 • V případě, že je nutné vytvořit větší množství vylučovacích skupin o dvou stavech, kde je jeden zatěžovací stav stejný, lze využít tuto možnost. V prvním sloupečku se vybere zatěžovací stav, který je třeba vyloučit s ostatními, v druhém pak lze vybrat libovolný počet zatěžovacích stavů, s kterými je třeba vytvořit vylučovací kombinace.

Zatěžovací stavy a skupiny působící jako hlavní proměnné zatížení

V automatickém režimu je při vytváření kombinací každé proměnné zatížení použito jako hlavní. Pokud je automatický režim vypnut, lze provádět další úpravy, například lze některá proměnná zatížení neuvažovat jako hlavní případně několik zatěžovacích stavů sloučit do skupiny, takže může být několik zatěžovacích stavů uvažováno jako hlavní proměnné v jedné kombinaci.

Parametry generátoru

Ponechat původní kombinace

 • Po stisknutí tlačítka "Generuj" program k původním kombinacím přidá nové, vytvořené dle zadaných pravidel.

Odstranit všechny kombinace

 • Po stisknutí tlačítka "Generuj" program smaže všechny původní kombinace a nahradí je novými.

Odstranit vygenerované kombinace

 • Po stisknutí tlačítka "Generuj" program smaže starší generované kombinace a přidá nové, vytvořené dle zadaných pravidel. Kombinace zadané ručně smazány nebudou.

Odstranit všechny kombinace aktuálního druhu

 • Po stisknutí tlačítka "Generuj" program smaže všechny původní kombinace daného druhu a nahradí je novými.

Odstranit vygenerované kombinace aktuálního druhu

 • Po stisknutí tlačítka "Generuj" program smaže starší generované kombinace daného druhu a přidá nové, vytvořené dle zadaných pravidel.

Generovat kombinace

Pro mezní stav únosnosti lze vytvářet následující kombinace:

Základní

 • základní kombinace dle vztahu 6.10 normy EN 1990

Alternativní

 • kombinace dle vztahů 6.10a a 6.10b normy EN 1990. V tomto případě se ve výpočtech uvažují dvě varianty kombinací, jedna s redukovanými stálými zatěžovacími stavy a druhá s redukovanými hlavními proměnnými zatěžovacími stavy

Mimořádná

 • mimořádné kombinace dle 6.11 normy EN 1990. Při výběru tohoto typu kombinace lze zvolit mimořádné zatížení (výběr probíhá pouze ze zatěžovacích stavů typu "Mimořádné"). Mimořádné kombinace bez zadaného mimořádného zatížení (nutné zvolit variantu "nezadáno") lze využít například k posouzení požární odolnosti. U mimořádných kombinací je též nutné vybrat, zda má být hlavní proměnné zatížení redukováno součinitelem ψ1 nebo ψ2.

Pro mezní stavy použitelnosti lze vytvářet následující kombinace:

Charakteristická

 • kombinace dle vztahu 6.14 normy EN 1990

Častá

 • kombinace dle vztahu 6.15 normy EN 1990

Kvazistálá

 • kombinace dle vztahu 6.16 normy EN 1990

Konečná deformace

 • kombinace pro výpočet konečného průhybu u dřevěných konstrukcí. Definice vychází z kapitoly 2.2.3(5) normy EN 1995-1-1

Generátor kombinací

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.