0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Průřezy

Programem je možno posuzovat 11 tvarů celistvých průřezů prutů. Z toho 9 tvarů je tvořeno stěnami, tedy prvky, u nichž jeden rozměr (tloušťka) bývá výrazně menší než druhý (šířka) a dva tvary jsou charakterizovány jako plné. Celistvé průřezy jsou rozděleny podle způsobu výroby na válcované (neboli hromadně vyráběné) a svařované. Válcované profily jsou obsaženy v databázi, která je součástí programu. Databáze pokrývá téměř kompletní sortiment profilů dostupných na českém trhu, a to jak tuzemských, tak i profilů vyráběných v Evropě. Pro svařované průřezy se zadávají všechny rozměry a je možno si tak vytvářet profily daného tvaru o libovolných rozměrech. Jako svařovaný lze zadat i libovolný hromadně vyráběný profil, který v databázi profilů není zanesen.

Průřez je definován v pravotočivém souřadném systému, jehož kladná část osy y směřuje doleva a kladná část osy z směřuje dolů. Počátek této souřadné soustavy je umístěn do těžiště průřezu.

Průřezové charakteristiky, které ve výpočtu vystupují jsou :

b, h, t1, t2 ...

 • Rozměry [mm]

A

 • Průřezová plocha [mm2]

Iy, Iz

 • Momenty setrvačnosti k osám y a z [mm4]

iy, iz

 • Poloměry setrvačnosti k osám y a z [m]

Dyz

 • Deviační moment setrvačnosti [mm4] (jen u průřezů tvaru úhelníku)

Iη, Iζ

 • Momenty setrvačnosti k hlavním osám η a ζ [mm4] (jen u průřezů tvaru úhelníku)

iη, iζ

 • Poloměry setrvačnosti k osám η a ζ [m] (jen u průřezů tvaru úhelníku)

It

 • Moment tuhosti v prostém kroucení [mm]

Iω

 • Výsečový moment setrvačnosti ke středu smyku [mm6]

yt, zt

 • Souřadnice těžiště [mm]

ay, az

 • Souřadnice středu smyku [mm]

yp, zp

 • Souřadnice působiště zatížení [mm]

hpl, bpl

 • Úroveň vodorovné i svislé plastické neutrální osy [mm]

Wpl,y, Wpl,z

 • Plastické průřezové moduly [mm3]

Hodnoty průřezových modulů jsou stanoveny tak, aby v nich byl obsažen vliv nesymetrie průřezů reprezentovaný hodnotou deviačního momentu setrvačnosti Dyz. Průřezové moduly jsou pak určeny vztahy

Moment tuhosti v prostém kroucení je pro průřezy tvořené stěnami stanovován zjednodušeně podle vztahu:

pro plné průřezy se používá zjednodušený St. Venantův vzorec:

Výsečový moment setrvačnosti se počítá podle vztahu:

kde je:

F

 • plocha průřezu

ω

 • výsečová pořadnice

Dvojice souřadnic těžiště, středu smyku a působiště zatížení jsou měřeny s ohledem na tvar průřezu a jejich systém je pro každou z nich jiný a je různý i pro různé tvary průřezů.

Souřadné systémy

V řezu prvku jsou vytvořeny dva souřadné systémy. Lokální souřadný systém prvku, jeho osy jsou označeny 2,3 a souřadný systém průřezu, jeho osy jsou označeny y,z. Zadávání (kromě vzpěru a klopení) se provádí vesměs v lokálním souřadném systému prvku (2, 3). Vzpěr a klopení se zadává naopak v souřadném systému průřezu (y, z). Tedy natočení průřezu prvku je natočení vůči lokálním osám 2,3. Zadávané vnitřní síly jsou označeny indexy 2 a 3, protože jsou rovněž vztaženy k lokálnímu souřadnému systému prvku. Výpočet pak probíhá v souřadném systému průřezu. Vnitřní síly se vždy před výpočtem přepočítávají z lokálního souřadného systému prvku do souřadného systému průřezu.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.