0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace zatížení sněhem

Toto okno slouží k zadání parametrů zatížení sněhem. V rámu "Vlastnosti zatížení sněhem" je možné určit následující nastavení (rozsah zadání se může lišit pro jednotlivé národní přílohy):

Sněhová oblast

  • z rozbalovacího seznamu či z mapy (lze otevřít tlačítkem "...") lze vybrat potřebnou sněhovou oblast. Na základě vybrané sněhové oblasti se určí charakteristická hodnota zatížení sněhem sk. Nejvyšší sněhová oblast umožňuje zadání libovolné hodnoty sk.

Typ krajiny

  • určení typu krajiny má vliv na hodnotu součinitele expozice Ce. Nabídka vychází z tabulky 5.1 normy EN 1991-1-3. Při výběru součinitele je třeba zohlednit i případnou budoucí zástavbu.

Tepelný součinitel

  • tento součinitel umožňuje snížit zatížení sněhem u střech s vysokou tepelnou propustností (> 1W/m2K). V ostatních případech má být Ct uvažován jako 1,0.

Uvažovat mimořádné zatížení

  • pomocí tohoto nastavení lze vložit do protokolu část týkající se výjimečného zatížení sněhem dle části 4.3 normy EN 1991-1-3. Oblasti s výjimečným zatížením sněhem jsou popsány v jednotlivých národních přílohách. Pro výpočet mimořádného zatížení je nutné zadat součinitel Cesl. Hodnota doporučená normou EN 1991-1-3 je 2,0.

Rám "Typ zastřešení" umožňuje výběr druhu řešené úlohy a zadání potřebných parametrů (kóty, sklony). Typ úlohy se vybírá kliknutím na obrázek se schématem konstrukce.

Výběr dostupných úloh pro zatížení sněhem

Pokud je u střechy zaškrtnuto "Zabráněno sklouzávání", nepoužije se redukce tvarového součinitele  μ1 dle sklonu střechy (obrázek 5.1 normy EN 1991-1-3).

Součinitel zatížení γF představuje dílčí součinitel zatížení, kterým se zohledňují možné nepříznivé odchylky hodnot zatížení od reprezentativních hodnot v souladu s EN 1990. Programem jsou automaticky nabízeny součinitele dle tabulky A1.2(B) normy EN 1990 (Soubor B).

Postup výpočtu zatížení sněhem je popsán v kapitole "Zatížení sněhem" teoretické části nápovědy.

Okno "Editace zatížení sněhem"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.