0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Řez

Úloha "Řez" slouží k posouzení požární odolnosti vyztuženého betonového průřezu na libovolný počet kombinací vnitřních sil. Práce s řezy (vkládání, manipulace) je popsána v části "Ovládací stromeček". Dialogové okno obsahuje následující části:

Průřez, Materiál, Vyztužení

Tato část slouží k zadání základních geometrických charakteristik řezu. Bez zadání těchto údajů není možné pokračovat v posouzení řezu (ostatní části zadávání jsou nepřístupné).

Základní volbou je určení typu prvku. Toto nastavení má vliv na volbu typu posudku a taktéž na určení správných konstrukčních zásad. Rozdíly mezi jednotlivými typy prvků jsou popsány v teoretické části nápovědy v kapitole "Typy prvků". Typ prvku by měl být volen vždy s ohledem na skutečné působení prvku v konstrukci.

Ostatní charakteristiky v této části se zadávají postupným spouštěním dialogových oken za pomoci jednotlivých tlačítek. Některá z nich (týkající se vyztužení) jsou aktivní až po zadání předchozích údajů (geometrie a materiál řezu), neboť na těchto vlastnostech závisí podoba dialogových oken pro zadávání vyztužení.

Průřez

 • Zadání geometrie průřezu z knihovny předdefinovaných tvarů, zadávání probíhá v samostatném okně "Editor průřezu"

Materiál

 • Zadání třídy pevnosti betonu a materiálu výztuže v okně "Materiály"

Vyztužení

Obecné vyztužení

Smyková výztuž

Započítat tlačenou výztuž

 • Nastavení, které určuje, zda má být podélná výztuž v tlačené oblasti použita pro přenos tlakových sil

Schéma průřezu v této části je aktivní, po kliknutí na schéma se spustí dialogové okno pro úpravu průřezu.

Imperfekce, Vzpěr

Tato část umožňuje zahrnout do výpočtu vliv vzpěru ve směru Y a případně připočíst počáteční imperfekci o hodnotě l0/400 v souladu s článkem 5.2(9) normy. V případě započítání imperfekce je nutné zadat základní délku prvku l0. Základní délka l0 představuje skutečnou délku prvku, nikoliv vzpěrnou. Pokud se zapne též posouzení vzpěru, zadaná hodnota l0 se automaticky zapíše též do základních délek pro výpočet vzpěru "Dél. prvku Y" a "Dél. prvku Z". Tyto hodnoty lze ale přepsat, aniž by se změnila hodnota délky l0. V základním nastavení programu se uvažuje kloubové uložení dílce, vzpěrná délka je tedy rovna zadávané hodnotě. Jiný způsob uložení pro směry Y a Z lze zvolit v okně "Určení vzpěrných délek", které se spouští v příslušném řádku tlačítkem "". Pomocí tlačítka "Vzpěr" lze spustit dialogové okno "Parametry vzpěru", kde je možné vybrat metodu výpočtu vzpěru, zadat součinitel dotvarování, změnit způsob uložení prvku případně zadat jiné základní délky.

Tlačítko pro zpřístupnění podrobných vlastností vzpěru

Požár

Tato část obsahuje nastavení vztahující se k posouzení požární odolnosti. Zadávají se následující parametry:

Mezní doba požární odolnosti

 • Zadává se požadovaný čas, po který má prvek odolávat účinkům požáru. Hodnota se udává v minutách.

Metoda výpočtu

 • Výběr metody výpočtu dle přílohy B normy EN 1992-1-2. Dostupné jsou "Metoda izotermy 500°C" a "Zónová metoda". Více o metodách výpočtu je uvedeno v teoretické části nápovědy v kapitole "Metody výpočtu požární odolnosti".

Teplotní křivka

 • Výběr teplotní křivky popisující vývoj teploty plynů v okolí posuzovaného prvku. Typ lze změnit v samostatném okně "Teplotní křivka" po stisku stejnojmenného tlačítka. Více o teplotních křivkách je uvedeno v teoretické části nápovědy v kapitole "Teplotní křivky". Rozsah dostupných křivek pro jednotlivé metody posouzení je popsán v kapitole "Metody výpočtu požární odolnosti"

Požární detail

 • Výběr, jakým způsobem je prvek vystaven účinkům požáru (exponovaný ze všech stran, částečně zakrytý apod.). Výběr probíhá v okně "Požární detail" po stisku stejnojmenného tlačítka.

Interakční diagram

Tato část znázorňuje únosnost průřezu jako oblast v prostorovém grafu s osami N, My a Mz. Zatěžovací případ s kombinací vnitřních sil uvnitř grafu je vyhovující, případ se zatížením vně hranic diagramu je nevyhovující. Program je vykresluje jak prostorový diagram, tak nejdůležitější rovinné řezy diagramem. Těmito řezy jsou:

 • Interakční diagram My-Mz - vodorovný řez prostorovým interakčním diagramem. Pro tento řez lze v poli v pravém horním rohu okna zadat hodnotu normálové síly N, pro kterou se diagram vykresluje. V opačném případě je zobrazován interakční diagram pro normálovou sílu, která odpovídá aktivnímu zatěžovacímu případu.
 • Interakční diagramy N-My resp. N-Mz - svislé řezy prostorovým interakčním diagramem. Pro tyto řezy lze v poli v pravém horním rohu okna zadat hodnotu ohybového momentu Mz resp. My, pro kterou se diagram vykresluje. V opačném případě je zobrazován interakční diagram pro ohybový moment, který odpovídá aktivnímu zatěžovacímu případu.
 • Interakční diagram N-M - svislý řez prostorovým interakčním diagramem, který prochází bodem [0,0,0] a bodem, který znázorňuje aktuální zatěžovací případ.

Tlačítko "Kresba" v pravém dolním rohu spouští dialogové okno, ve kterém lze nastavit barvy použité v interakčním diagram, zvolit dělení a případně určit, zda se má diagram vykreslovat včetně vlivu vzpěru či bez něj. V řezech je zobrazena oblast bez vlivu vzpěru tenkou linií a oblast s vlivem vzpěru tlustou linií.

Interakční diagram je aktivní a lze též použít pro vkládání nových zatěžovacích případů. Prostým kliknutím do interakčního diagramu se do seznamu zatěžovacích případů vloží nový případ, který obsahuje zatížení dle polohy kurzoru a zvolené úrovně řezu. Polohu kurzoru si lze kontrolovat ve stavovém řádku. Ostatní údaje (posouvající síly a kroutící moment) mají v takto vložených zatěžovacích případech hodnotu 0.

Pomocí pravého tlačítka lze v řezu interakčním diagramem vyvolat místní nabídku, která umožňuje uložit souřadnice hraničních bodů interakčního diagramu do souboru *.csv.

Místní nabídka interakčního diagramu

Rozložení teploty

Na místě interakčního diagramu může být zobrazeno též rozložení teploty po průřezu. K přepínání zobrazení slouží záložky "Interakční diagram" a "Rozložení teploty" v záhlaví kreslící plochy.

Zobrazení interakčního diagramu a rozložení teploty

Rozložení teploty vykresluje formou izoploch teplotu v jednotlivých místech průřezu v čase mezní požární odolnosti konstrukce. Pro zobrazení jsou dostupná následující nastavení:

Kreslit efektivní průřez

 • Tlustou černou čarou je zobrazen tvar průřezu, který je uvažován pro posouzení v čase mezní požární odolnosti

Kreslit teplotu výztuže

 • v místě jednotlivých vložek výztuže se vypíše teplota výztuže v čase mezní požární odolnosti

Kreslit teplotu třmínků

 • v místě jednotlivých vložek smykové výztuže se vypíše teplota výztuže v čase mezní požární odolnosti

Při najetí kurzoru myši na průřez s vykresleným průběhem teplot se zobrazí souřadnice aktuálního bodu a jeho teplota v čase mezní požární odolnosti průřezu.

Výpis teploty betonu v místě kurzoru

Zatěžovací případy

Tato část umožňuje zadat jednotlivé zatěžovací případy (kombinace vnitřních sil a momentů), které jsou pro daný řez posuzovány. Zatěžovací případy se zadávají v tabulce pomocí standardních tlačítek "Přidat", "Upravit" a "Odstranit". Tabulka zobrazuje veškeré potřebné informace o zatěžovacích případech (především velikosti vnitřních sil a celkové využití průřezu pro daný zatěžovací případ. Zadávání vnitřních sil probíhá v dialogovém okně "Editace zatěžovacího případu". Zatěžovací případy lze přidávat i graficky kurzorem myši v interakčním diagramu.

Zatěžovací případy je možné do tabulky vložit též importem textového respektive *.csv souboru. Toto řešení je vhodné v případech, kdy je nutné zadat větší počet případů, které vznikly například výpočtem v jiném statickém programu. Nastavení importu a výběr vstupního souboru se provádí v okně "Import zatížení", které se spouští tlačítkem "Import".

Výsledky

Tato část zobrazuje základní výsledky posouzení všech zadaných zatěžovacích případů. Pro každý zatěžovací případ je zobrazen přehled zadaných zatížení (indexy začínající E) a spočtených únosností (indexy začínají R). Poslední sloupec ukazuje celkové posouzení daného zatěžovacího  případu (vyhovuje/nevyhovuje).

Detailní výpis výsledků pro vybraný zatěžovací případ lze zobrazit tlačítkem "Podrobně" pod tabulkou zatěžovacích případů. Zobrazí se vždy výsledek posouzení zatěžovacího případu, který je v tabulce aktivní (zvýrazněný tučným písmem).

Postupy použité při posouzení jsou popsány v teoretické části nápovědy.

Část "Výsledky výpočtu" v posouzení řezu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.