0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dimenzační prvky

Tato část slouží k úpravě konstrukce před posouzením prvků v dimenzačních programech. V rámci těchto úprav je možné omezit počet dílců pro posouzení sloučením do dimenzačních prvků (dílců a skupin) a provést vlastní pojmenování prvků pro pozdější snadnou identifikaci.

Dimenzační dílce a dimenzační skupiny

Každý dílec konstrukce je v části "Dimenzování" převeden jako samostatný dílec do dimenzačního programu. Je tedy posuzován jako samostatný prvek a je nutné u něho zadat všechny potřebné parametry pro posouzení (vlastnosti vzpěru, klopení apod.). V rozsáhlejších konstrukcích tak posouzení konstrukce může být nepřehledné a zdlouhavé. Pro zjednodušení je možné prvky v konstrukci sloučit do dimenzačních dílců a skupin. Tak lze snížit počet prvků pro posouzení na minimum.

Dimenzační dílce (DD) lze využít pro sloučení dílců stejného materiálu (dřevo, ocel, beton), které leží v jedné přímce a vzájemně na sebe navazují. Sloučené dílce mohou mít různé průřezy (neplatí pro betonové konstrukce). Do dimenzačního programu se poté místo více dílců převede jeden dílec s délkou, která je rovna součtu délek jednotlivých dílců. Všem prvkům v dimenzačním dílci pak je možné společně přiřazovat parametry nutné pro posouzení. Vzhledem k tomu, že se do dimenzačních programů předávají až spočítané průběhy vnitřních sil, lze slučovat i dílce, které jsou propojeny pouze klouby či jinak obdobně uvolněnými spoji. Typickým příkladem dimenzačního dílce může být například ocelový sloup s měnícím se průřezem po výšce či betonový průvlak procházející přes více polí.

Navazující průvlaky, které lze sloučit do jednoho dimenzačního dílce

Dimenzační skupina (DS) slouží ke sloučení dílců, které by měly být posuzovány jako jeden prvek. Do dimenzační skupiny lze sloučit takové prvky (dimenzační dílce), které mají shodný průřez, délku a orientaci. Do dimenzačního programu je dimenzační skupina předána jako jeden prvek, počet posuzovaných zatěžovacích případů je však znásoben počtem dílců ve skupině. Program upozorňuje, pokud mají prvky ve skupině opačné směrnice (orientace . Takovéto skupiny lze pro posouzení použít pouze v případě, že všechny vlastnosti pro posouzení (parametry vzpěru, klopení apod.) jsou na dílci zadány symetricky s ohledem na začátek a konec dílce. V opačném případě jsou výsledky posouzení zkreslené, neboť průběh vnitřních sil pro některé dílce je zadán v opačném směru vůči zadaným výpočtovým parametrům.

Dimenzační skupina tvořená sloupy (zvýrazněno zeleně)

Tvorba dimenzačních skupin a dílců

S ohledem na hierarchii (v rámci dimenzačních skupin lze slučovat dimenzační dílce) je doporučeno vytvářet nejprve dimenzační dílce a až následně dimenzační skupiny. Dimenzační prvky mohou být vytvářeny buď ručně (část "Vybrané" ovládacího stromečku) nebo automaticky (část "Generovat"). Při ručním zadávání je třeba nejprve vybrat dílce, které mají být sloučeny (při výběru se zvýrazní na pracovní ploše zelenou barvou), a následně se použije odpovídající příkaz ("Sloučit do DD" pro dimenzační dílce nebo "Sloučit do DS" pro dimenzační skupiny).

Automatické vyhledání dimenzačních dílců a skupin nejprve zobrazí dialogové okno se schématem konstrukce, kde si lze případné sloučení předem prohlédnout. Tabulka v levé části vypisuje seznam dimenzačních prvků, aktivní prvek je zvýrazněn též v náhledu konstrukce. V případě dimenzačních skupin tabulka vypisuje též informaci o orientaci směrnic (problematika popsána výše). Toto dialogové ono umožňuje též vytvoření pouze některých automaticky vyhledaných prvků. Pro toto chování je nutné nejprve odškrtnout nastavení "Uvažovat všechny generované prvky", poté je již možné provést výběr tlačítky v prvním sloupci tabulky.

Ruční výběr při generování dimenzačních skupin

Rozklad dimenzačních skupin a dílců

Již vytvořené dimenzační skupiny a dílce lze opětovně rozložit na jednotlivé dílce. Aktivní skupinu/dílec (aktivní prvek je zvýrazněn jak na pracovní ploše, tak tučným písmem v tabulce ve spodní části okna) je možné rozložit nástrojem "Jednotlivě" - "Rozložit". Obdobným působem ("Vybrané" - "Rozložit") lze odstranit více dimenzačních prvků najednou. Položka "Rozložit na pruty" v ovládacím stromečku umožňuje rozklad všech dimenzačních skupin a dílců v konstrukci.

Pojmenování dimenzačních prvků

Každý dimenzační prvek (dílec i skupinu) lze pojmenovat a usnadnit tak její identifikaci v konstrukci. Pojmenování se provádí v tabulce ve spodní části okna ve sloupečku "Popis".

Zadání názvu dimenzačního prvku

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.