0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vlastnosti prutu

V tomto dialogovém okně lze zadat vlastnosti prutu připojeného do styčníku. Vlastnosti prutu jsou uspořádány do dvou záložek:

Prut

Tato část slouží k zadání rozměrů a materiálu průřezu. Typ a rozměr průřezu lze zadat či změnit v okně "Editor průřezu", které lze spustit tlačítkem "Nový". Rozměry průřezu lze rychle změnit tlačítkem "Upravit". Tlačítkem "" lze načíst průřez z již existujícího prutu styčníku. Tlačítko "" zobrazí tabulku s průřezovými charakteristikami prutu.

Materiál sloupu je možné vybrat z databáze programu (tlačítko "Katalog") nebo jej lze zadat ručně pomocí meze kluzu a meze pevnosti v tahu (tlačítko "Vlastní"). Tlačítka pro zadávání materiálu nejsou přístupná, pokud je všem úlohám projektu přiřazen společný materiál na úvodní stránce projektu. Tlačítkem "" lze načíst materiál z již existujícího prutu styčníku. Tlačítko "" zobrazí charakteristiky vybraného materiálu.

Poloha prutu je definována následujícími údaji (význam jednotlivých hodnot je zobrazen ve schématické obrázku):

X

 • Svislá poloha vkládacího bodu prutu (měřeno od středu styčníku)

Y

 • Vodorovná poloha vkládacího bodu prutu (měřeno od středu styčníku)

D

 • Odsazení počátku ocelového profilu od vkládacího bodu prutu

α

 • Natočení prutu

Záložka "Prut"

Připojení

Pruty mohou být připojeny dvěma způsoby:

 • šroubované připojení
 • svařované připojení

Způsob připojení se volí v rozbalovacím seznamu "Typ". Tlačítkem "" lze načíst vlastnosti připojení z již existujícího prutu styčníku. Pomocí nastavení "Zrcadlit průřez" je možné změnit umístění zalomení L-profilu vůči ose prutu. Tato změna se může použít v případech, kdy je třeba vyřešit kolizi více prutů ve styčníku. Nastavení "Plech ve směru osy Y" umožňuje změnit, z jaké strany styčníkového plechu je prut umístěn (není přístupné pro složené průřezy).

Při zadávání šroubovaného přípoje je třeba zvolit typ šroubu a materiál. Typ a velikost šroubu se vybere z přednastavené databáze, která se spouští tlačítkem "Katalog". Materiál šroubu je možné vybrat z databáze programu (tlačítko "Katalog") nebo jej lze zadat ručně pomocí meze kluzu a meze pevnosti v tahu (tlačítko "Vlastní"). Tlačítka pro zadávání materiálu nejsou přístupná, pokud je všem úlohám projektu přiřazen společný materiál na úvodní stránce projektu.

Dále je možné zadat počet řad šroubů v podélném směru případně zvolit dvouřadé vrtání. Vzdálenosti mezi šrouby mohou být zadány ručně nebo je program může zvolit sám automaticky, aby byla splněna všechna kritéria daná normou.

Pro svařovaný přípoj je možné zadat tloušťku a délku jednotlivých svarů. Koncový svar je možné vypnout:

aw,p1

 • výška podélného svaru u odstávajícího ramene

Lw,p1

 • délka podélného svaru u odstávajícího ramene (nelze zadat pro typ "koutový dokola")

aw,p2

 • výška podélného svaru u přilehlého ramene

Lw,p2

 • délka podélného svaru u přilehlého ramene (nelze zadat pro typ "koutový dokola")

aw,v

 • výška koncového svaru

Lw,v

 • délka koncového svaru (nelze zadat pro typ "koutový dokola")

Záložka "Připojení"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.