0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Namáhání smykem od kroucení

U průřezů namáhaných kroucením se počítá se smykovými účinky od volného a od vázaného kroucení. Při namáhání krouticím momentem volného kroucení Tt se stanovuje smykové napětí τt. Pro otevřené průřezy je napětí τt dáno vztahem

kde je:

Tt

 • kroutící moment volného kroucení

It

 • moment tuhosti v prostém kroucení

t

 • tloušťka stěny průřezu v daném místě

Pro uzavřené průřezy je napětí τt dáno vztahem

kde je:

Tt

 • kroutící moment volného kroucení

Ωt

 • dvojnásobek plochy uzavřené střednicí průřezu

t

 • tloušťka stěny průřezu v daném místě

Při namáhání krouticím momentem vázaného kroucení Tω se smykové napětí τω počítá podle vztahu

kde je:

Tω

 • krouticí moment vázaného kroucení

Sω

 • výsečový statický moment

Iω

 • výsečový moment setrvačnosti průřezu

t

 • tloušťka stěny průřezu v daném místě

Smykové napětí se pak posuzuje podle vztahu

kde je:

fy

 • mez kluzu oceli

γM0

 • součinitel spolehlivosti

Při kombinaci namáhání smykovou silou a krouticím momentem se únosnosti ve smyku VRd,y a VRd,z redukují vzhledem k účinkům kroucení. Redukce se provádí podle vztahů

pro průřezy tvaru I a U a

pro ostatní tvary průřezů.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.